Læring og kunnskap i krisetider

 
Basiskompetanse i arbeidslivet er et program der bedrifter og offentlige virksomheter kan søke om tilskudd til opplæring i lesing, skriving, regning og IKT, samt motivasjonsarbeid. Opplæringstilbydere og organisasjoner i arbeidslivet kan søke sammen med en bedrift eller offentlig virksomhet. Tilskuddet skal bidra til å styrke grunnleggende ferdigheter blant voksne arbeidstakere og arbeidssøkere, slik at færre faller ut av arbeidslivet og flere kan ta del i opplæring og utdanning.
For å kunne nå flere i målgruppen ønsker regjeringen å gjøre noen justeringer i programmets innretning. Målsettingen er å nå:
- arbeidstakere i utsatte bransjer som blir særlig berørt av konjunkturnedgangen, som for eksempel byggenæringen, varehandelen etc.
- arbeidsledige gjennom et tettere samarbeid med NAV
- deltakere på andre arenaer enn i arbeidslivet gjennom et utvidet samarbeid med studieforbund.
Hele forslaget finner du i Stortingsproposisjon nr 37 (2008-2009):
www.vofo.no/images/file/stprp37.pdf