Marianne Sempler - Entreprenøriel læring og innovation

"Tre nordiske læringssirkler gjennomføres, med tre forskjellige tema, ledet av hver sin fasilitator. Dette er viktig nybrottsarbeid og utrolig spennende – og krevende."
Marianne Sempler - Entreprenøriel læring og innovation.

 

I en serie intervju presenteres her Marianne Sempler som er den Norske representant i det Nordiske nettverksamarbeidet: «Entrepreneurship, entrepreneurial learning and innovation». I 2013 innledet NVL et nytt nettverk med fokus på kvalitetsutvikling av det voksenpedagogiske område og med et særlig fokus på «Entrepreneurship, entrepreneurial learning and innovation». Formålet er å analysere eksisterende kunnskap og erfaringer, og på grunnlag av resultatene etablere pilotprosjekter for å teste en modell for Nordisk praksisnær kompetanseutvikling innenfor område. Nettverks deltakerne arbeider spesifikt med «Entrepreneurship, entrepreneurial learning and innovation» i innovative miljøer

Hvordan kan du benytte det som nettverket skal arbeide med i 2016 i ditt land/organisasjon?

Min arbeidsplass griper nå muligheten til å koble vårt nasjonale utviklingsarbeid på Arbeid og helse – Åpen arena, med det nordiske nettverkets satsing på utprøving av Læringssirkler i 2016. På arenaen jobber vi målrettet med innovasjon og samskaping (co-creation) for å lage gode tjenester så at folk igjen kan stå i arbeid. Tjenesteytere, tjenestebrukere og forskere kommer sammen i grupper for å møte felles komplekse samfunnsutfordringer. Vi gir nå grupper fra Åpen arena mulighet for å fortsette sitt utviklingsarbeid i form av en læringssirkel – etter modell fra Nettverkets pilotprosjekt. Målet er å utvikle innsikt og ny kunnskap om forskjellige innfallsvinkler til «Inclusion in working life». Vi vil måle hvordan deltakerne klarer å implementere nye ideer i egen organisasjon og vi prøver å koble resultatene fra nasjonale læringssirkler til evalueringen av det nordiske prosjektet. Nordisk kunnskap og erfaringer deles og utvikles på tvers av nasjonal og nordisk nivå -  «We walk the talk».
 

Hva mener du er nettverkets viktigste satsinger/prioriteringer i 2016?
 
Nettverket skal teste og utvikle «transfomative learning circles» som en ny nordisk læringsmodell for utviklingsarbeid og samskaping. I 2016 gjennomføres tre nordiske læringssirkler, med tre forskjellige tema, ledet av hver sin fasilitator. Dette er viktig nybrottsarbeid og blir utrolig spennende – Og krevende.
 
Har nettverksarbeidet gitt nye/ spesielle perspektiver og inspirasjon til å jobbe med entreprenøriell læring, entreprenørskap og innovasjon?
 
Jeg skal fasilitere lærings sirkelen: «Inclusion in working life: Fasilitation and co-creation», og skal samtidig følge opp et antall norske læringssirkler. Dette er for meg å jobbe med entreprenøriell læring og innovasjon i praksis, samt å utvikle nye perspektiv på fasilitatorkompetanse. Den nordiske læringsmodellen vi skal utvikle tror jeg blir et viktig verktøy for å kunne møte de komplekse samfunnsutfordringene Norden står overfor.
 
Har du noe du vil legge til/fortelle om?
 
Etter å ha gjennomført den første samlingen i «min» nordiske læringssirkel er jeg utrolig inspirert til å fortsette arbeidet. Deltakerne i sirkelen besitter tilsammen uvurderlig kompetanse til å løse oppgaven. Alle er innstilt på å bidra med sitt og ikke minst å kollektivt utvikle ny kunnskap til beste for oss, for våre organisasjoner og for Norden. 
* Nettverket bruker Engelsk som kommunikasjons språk derfor er det benyttet Engelske terminologier i dette intervjuet.