Møde mellem formelle og ikke formelle uddannelser i turisme

 

I Island er der forholdsvis mange ufaglærte arbejdere. Hvis andelen af ufaglærte arbejdere sammenlignes med andre lande i Norden viser det sig at den er en del højere i Island. Turisme er en af de brancher hvor der er særlig mange ufaglærte og dette til trods for at ingen er i tvivl om turismens betydning for nutidens islandske økonomi. Omtrent en halv million udenlandske turister kommer til Island om året og turisterhvervet udgør knapt 5 % af BNP, en andel som vokser stødt. Inden for fagforbundenes landsforening er der ved begyndelsen af år 2008 registreret 6.450 personer der arbejder indenfor hotel- og restaurant sektoren og dertil kommer alle de som arbejder med biludlejning, kommunikation, guidning etc. Medarbejdernes kompetenceudvikling er grundlag for øget kvalitet indenfor branchen og skal bidrage til at der udvikles flere og mere værdi skabende jobs. Af den grund anser både ministeriet, andre uddannelsesansvarlige, fagforeningerne og brancheorganisationerne udannelse som en uhyre vigtig opgave, som alle parter kan enes om.

Alle interessegrupper til stede

I slutningen af marts måned arrangerede SAF (Samtök ferðaþjónustunnar), som er Islands hotel-, restaurant- og turisterhvervets brancheorganisation, SGS (Starfsgreinasamband Íslands), fagforeningernes landsforbund og Undervisningsministeriets faglige udvalg for mad, hotel, restauration og turisme, et seminar om samarbejde mellem det formelle udannelsessystem og det ikke formelle system. Målet med seminariet var at skabe en platform for dialog og samarbejde mellem det formelle og ikke formelle undervisningssystem, om uddannelse inden for turisme. Endvidere var målet, at undersøge muligheden for at udvikle en samordning til fordel for erhvervslivet og for at fremme den økonomiske udvikling. Deltagerne kom fra et bredt udvalg af institutioner, organisationer, fagforeninger, brancheforeninger, uddannelsesudbydere og virksomheder.
Seminariet blev indledt med præsentationer af de eksisterende uddannelser. Indenfor det formelle skolesystem, findes der uddannelser både på videregående niveau og ved universiteterne. Men der findes også uddannelser i det ikke formelle system, hvor de fleste er baseret på studieplaner som Arbejdslivets uddannelsescenter, FA, (Fræðslumiðstöð atvinnulífsins), har udviklet i tæt samarbejde med arbejdslivet, fag- og brancheforeninger og uddannelsesansvarlige. Størstedelen af seminaret var gruppearbejde hvor deltagerne arbejdede side om side for at finde frem til løsninger der kunne opnås enighed om.

Slutresultatet et banebrydende forlig

Seminariets deltagere vedtog en resolution om, at når nye erhvervsuddannelser på den videregående skoles niveau udformes skal studieplanerne udvikles på samme grundlag som FA’s studieplaner, både hvad angår indhold og kompetence udvikling. Det ville være ønskeligt, hvis man opretter nye erhvervsuddannelser indenfor turisme i den videregående skole, som kunne tjene som grunduddannelse for mere specialiserede erhvervsuddannelser som tjener, kok e.l. Dette kunne bane vej for ufaglærte som har fuldført uddannelse bygget på studieplaner udgivet af Arbejdslivets uddannelsescenter, til optagelse i studier inden for det formelle skolesystem.
Endvidere opfordredes den videregående skole, med udgangspunkt i en ny lovgivning, til at udnytte de langt bredere muligheder for at organisere kortere studieforløb knyttet til de mere traditionelle studieforløb indenfor erhvervsuddannelserne og de gymnasiale uddannelser. Disse kunne bygge videre på det arbejde som indgår i studieplanene som Arbejdslivets uddannelsescenter har udgivet, og dermed sikre elevernes mulighed til at krydse overgangen mellem de ikke formelle uddannelser og det formelle skolesystem.
Seminariet anbefalede at undervisningsministeriets faglige udvalg opretter en speciel faggruppe indenfor området turisterhverv med medlemmer både fra det formelle system og de ikke formelle uddannelser samt repræsentanter fra næringslivets partnere. Rådets hovedopgave skulle være at vejlede og rådgive om opbygning og indhold af studier inden for turisterhvervet. Denne gruppe skulle også få til opgave at skabe en kvalifikationsramme for turisterhvervet udefra både det formelle system og de ikke formelle uddannelser.

Samarbejde mellem forskellige interessegrupper er vigtig for udviklingen

Fagforeningen og brancheforeningen har siden 2006 samarbejdet tæt med uddannelses spørgsmål, ledsaget af FA, Arbejdslivets uddannelsescenter, voksenoplæringscentrene og uddannelsesfonde. Dette samarbejdet har bl.a. ført til udviklingen af 160 timers uddannelse efter en godkendt studieplan for ufaglærte indenfor erhvervet. Dette arbejde kan også indgå direkte ind i det formelle system. Samarbejde og koordination vil lede til bedre og flere muligheder for uddannelse indenfor turisme i de kommende år. På dette punkt var seminariet et banebrydende projekt og markerer et nyt tiltag indenfor uddannelser i Island. Seminariet og det arbejde som blev udrettet vil uden tvivl, danne et solidt grundlag for diskussionen om nye, bedre og mere tiltrækkende muligheder for uddannelser indenfor turisterhvervet.