Med sikte på ett hållbart föreningsliv

 

För Mia Hanström och Jessica Eriksson utgör föreningslivet en viktig del av ett dynamiskt samhälle. Här finns många naturliga sociala arenor som bjuder in till delaktighet och utvecklande möten kring gemensamma intressen. Eriksson lyfter fram att en bra förening skall ge mer än den tar och när den grundförutsättningen uppfylls så gynnas individen, föreningen och samhället.

Från tanke till handling

Det var annonsen om ABF:s kvällskurs ”Att hantera vardagen” som fångade socionomen och ICF-coachen Jessica Erikssons intresse. På vinst och förlust bestämde hon sig för att kontakta studieledaren Mia Hanström för att informera om sitt nystartade företag. Kort därpå träffades de för att fundera kring ett eventuellt samarbete. Redan då arbetade ABF med hållbar utveckling inom miljö och ekonomi så samtalet halkade naturligt in på föreningsengagemang.
- Då dök just det här med föreningslivet upp, med temat ”Hållbar utveckling för föreningar”. Då menade Mia att jag med mitt företag ”Hållbar livsstil” är ett bra komplement. Och det är ju så, i alla lägen behöver vi först hitta vår egen hållbara livsstil innan vi kan gå vidare och utvecklas. Så fokus blev på Hållbarhet, och vi tänker väl att föreningarna ska skapa någon form av ”Hållbarhets policy”, det vill säga skräddarsydd för den egna föreningen. Berättar Jessica Eriksson.
Mia Hanström säger att målgruppen var självklar för studieförbundet:
- ABF bygger ju på medlemsföreningarna, men även kontakt med andra föreningar och det är väldigt tydligt att föreningslivet kan vara tungt emellanåt. Föreningarna äter upp sina medlemmar istället för att vara en källa till berikande. Människor måste kunna engageras på olika sätt. Finns det till exempel någon specialkompetens? Eller någon gräns på hur mycket tid en person maximalt vill lägga ned på föreningsarbete?

Mötet gav frukt

Hanström och Eriksson började planera temakvällen ”Hållbar utveckling för din förening”. Allmänheten och föreningar lockades till kvällen med frågor som ”Hur skall medlemmarna i en förening hitta motivation och glädje att utvecklas?”
Kvällen bjöd på föreläsning och workshops där flera frågeställningar kring hållbar utveckling sattes under luppen. Deltagarna blev betydligt fler än vad Hanström och Eriksson vågat hoppats på och det var många föreningar som representerades.
I efterhand konstaterar Hanström och Eriksson att det egentligen fanns två grupperingar under kvällen. Dels fanns det föreningar som såg en styrka i att möta andra föreningar kring liknande frågeställningar och dels fanns föreningar med ett större behov av enskild coachning för att sätta upp realistiska förväntningar för föreningen, att tydliggöra, eller kanske till och med avgränsa föreningens syften.
När ABF - Åland presenterade ”Hållbar utveckling för din förening” för ABF Norden möttes de av stort intresse. Studieledaren kunde berätta att det kommit 22 deltagare till kvällen och enligt utvärderingarna var de nöjda och det fanns ett uttalat intresse av att gå djupare in på olika teman. Detta är något som de facto kommer att genomföras under hösten.

Planer för hösten

Mia Hanström berättar att bildningsverksamheten inom ABF - Åland alltmer består av enskilda föreläsningar eller serier av fristående föreläsningar med efterföljande samtal. Det här är något som verkar ligga i tiden då tendensen också ses i övriga nordiska ABF förbund. Idag planerar Hanström och Eriksson sitt samarbete för hösten; både vad gäller möjligheten till enskild coachning för föreningarna och en serie av fristående kvällsföreläsningar/workshops. Genom att behandla ett tema åt gången kan föreningarna gå in på djupet om hur hållbarheten skall uppnås.
Temakvällen i april resulterade i att föreningarna själva har varit med och påverkat innehållet i höstens föreläsningsserie. Vad sägs om teman som: Hur ska individernas kompetens tillvaratas inom en förening? Hur kan en förening förändra åldersstrukturen hos sina medlemmar, och lyckas nå ut till ungdomar? Hur utformas en ”Hållbarhets policy”, vad bör den innehålla och varför bör en förening utforma en sådan?
Det råder ingen tvekan om att ABF har satt bollen i rullning och att projektet ”Hållbar förening” kommer att utvecklas ytterligare inom snar framtid. Kvällen i april gav mersmak. Å ena sidan blev det möjligt att kartlägga vilka problem som föreningar tampas med, och vilka eventuella hinder som finns för att uppnå hållbar utveckling. Å andra sidan fick deltagarna möjlighet att reflektera kring vad en förening bör tänka på för att också bibehålla en hållbar utveckling. Att vara med i en förening är ett frivilligt val baserat på intresse samtidigt som föreningar behöver sina medlemmar. Därför är det viktigt att lyssna på hur medlemmen vill delta, både vad gäller tid och kompetens. För att nå en hållbar förening behöver medlemmarna känna motivation, inspiration och glädje; hittar föreningen dit så dröjer det inte länge innan resten av pusselbitarna faller på plats. Men eftersom motivation och inspiration är färskvara är också tillit, mod och kreativitet en förutsättning för en hållbar utveckling för en förening.

Ett urval av reflektionsfrågor till en förening:
- Vilken är vår unika idé och uppgift?
- Våra gemensamma värderingar?
- Hur tillvaratas allas kompetens och förmågor?
- Vilka olika personligheter är vi?
- Hur ser möjligheterna ut att utvecklas som individ?
- Vad har du lust att ta itu med?

Länkar:
ABF – Åland (Arbetarnas bildningsförbund på Åland rf):

www.abfaland.ax         
Hållbar Livsstil (Jessica Erikssons företag):
www.hallbarlivsstil.ax