Med sikte på hållbar och lönsam landsbygd

 

Det var i samband med att Åland garanterats självstyrelse 1922 som landskapet också bröt med det Finska hushållningssällskapet. I och med önskan om ett eget självständigt lantbrukssällskap grundades Delegationen för Ålands Lantmannagillen, som idag går under namnet Ålands Hushållningssällskap. VD:n Hans Knutsson beskriver den åländska föreningen med entusiasm. Själv har han en 30-årig erfarenhet från rådgivning inom Husdjursorganisationen i Sverige. Jobbet på Åland sökte han för att det lät spännande. ”Avsikten var att pendla mellan hemmet i Sverige och jobbet på Åland under ett år, men nu har det gått fyra.” säger Knutsson och ler. Han bor fortfarande i Sverige.

Nyckeln är att öka kunskapen

Det finns olika strategier för att landsbygden och skärgården ska bli hållbar och lönsam. ”Nyckeln är att öka kunskapen och söka efter utvecklingsmöjligheter för lantbruket” berättar Knutsson. Inom Ålands Hushållningssällskap erbjuds olika sorters rådgivning, kursverksamhet och studieresor för att nå målet. Årligen hålls runt tio kurser på 1-4 dagar inom olika områden. Kundgruppen består av 220-230 gårdar. Kurserna och rådgivningen kan beröra t.ex. växtskydd, ekologisk odling, förebyggande djurhälsovård eller ekonomi. Tanken är att öka fokus på rådgivningen inom miljöområdet och energiplaneringen och att utveckla rådgivningen för nötkreatur och häst. Ålands Hushållningssällskap får ett finansiellt bidrag från Ålands landskapsregering, men är självförsörjande till ca 60%.
Många av kurserna som arrangeras av Ålands Hushållningssällskap är på uppdrag av, eller i samarbete med, olika företag. T.ex. finns ett samarbetsprojekt med det åländska företaget Chips Ab för att hålla potatisodlingen kvar på Åland (projektet pågår till 2014). Därtill pågår ett grönsakssamverkansprojekt mellan Ålands Hushållningssällskap, Ålands Trädgårdshall och Dansk Landbrugsrådgivning.

Ekologisk och konventionellt jordbruk

Norden ligger i topp när det gäller konventionellt och ekologiskt hållbart jordbruk. I statistik från Ålands statistik- och utbildningsbyrå framgår det tydlig att den ekologiska odlingen vinner mark på Åland. Andelen ekologisk odling av den totala åkerarealen har ökat stadigt från 9,3% år 2000, till hela 23,6% år 2010. Detta kan t.ex. jämföras med den Norska regeringens målsättning att nå 15% till år 2015.
Men Knutsson vill lyfta fram att det inte bara är det ekologiska jordbruket som ska läras ut. ”Nu pratar många om att allt ska vara ekologiskt, men det är minst lika viktigt att få det konventionella jordbruket hållbart” menar Knutsson.
Mycket handlar just om attitydförändringar och en allmän strävan efter en mer hållbar landsbygd och skärgård. En stor orsak till att landsbygden blivit mer miljömedveten kopplar Knutsson till konsumenternas ökade efterfrågan av ekologiska produkter. Knutsson tror att båda sorters jordbruk kan lära sig av varandra. Idag producerar inte ett ekologiskt jordbruk lika mycket som ett konventionellt, men skillnaden är inte lika stor i Norden som den är nere på kontinenten.
Knutsson anser att det är möjligt att öka produktionen inom ekologiskt jordbruk samtidigt som det är möjligt att lära ut hur de konventionella kan gå mot ett mer hållbart jordbruk. Han poängterar att man kan minska utsläppen från jordbruket genom att lära ut behovsstyrd användning av växtskyddsmedel t.ex. utifrån prognoser med hjälp av feromonfällor och väder istället för att bespruta efter tidsschema. Knutsson är positiv till förändringarna i Norden och som agronom är han tacksam över att ha fått följa dem på nära håll från sjuttiotalet till idag. Han anser att det fortfarande finns delar som kan utvecklas för att få jordbruket mer hållbart och han är nyfiken på att få se vad framtiden har att bjuda på inom det konventionella och ekologiska jordbruket.

Länkar:

Ålands Hushållningssällskap: www.landsbygd.ax/hushallningssallskapet
Chips AB: www.chips.fi
Ålands Trädgårdshall: www.ath.ax
Ålands statistik och utredningsbyrå (ÅSUB): www.asub.ax
Jordbruksbyrån vid Ålands landskapsregering: www.regeringen.ax/naringsavd/jordbruksbyran
Dansk Landbrugsrådgivning: www.dlbr.dk/forside.htm