Mette Werner Rasmussen - Nordisk nettverk for veiledning

"Veiledningsnettverket og NVL kan ha en viktig rolle i å løfte faglige områder og spørsmål frem, samt sette fokus på dem."
Mette Werner Rasmussen - Nordisk nettverk for veiledning.

 

I en serie intervjuer presenteres her Mette Werner Rasmussen, som er medlem i det Nordiske nettverket for Veiledning. Nettverket skal bidra til utvikling av veiledning i de nordiske landene. De har arbeidet med kompetanseutvikling av voksne veiledere, spørsmål rundt livslang veiledning og karrierekompetanse samt utvikling av veiledningstjenestene.

Hvordan kan du benytte det som nettverket skal arbeide med i 2016 i ditt land/organisasjon?

Jeg har hatt stor glede av nettverkets arbeid med karrierekompetanse, både nasjonalt og i min organisasjon. Jeg tror at mange, som meg opplevde begrepet «Career Management Skills» som fremmedgjørende og utenfor. Det har vært en stor utvikling i å få konseptet oversatt og beskrevet i forhold til en nordisk (og dansk) kontekst. Dette har skjedd på anmodning fra og i samarbeid med ELGPN (European Lifelong Guidance Policy Network). Det er et viktig begrep, som på kort tid har vist seg å få en stor innflytelse på svære deler av veiledningssektoren i Danmark. For mange kan dette fortsatt være et vanskelig begrep, så derfor har vi valgt å forsøke å få til en felles nordisk konferanse på karriereferdigheter og læring i 2017 i regi av NVL, for å spre bevissthet om konseptet videre.

I fjor jobbet nettverket med «Guidance in Validation» og utarbeidet en rapport på emnet sammen med NVL’s valideringsnettverk. Dette emne er nært tilknyttet begrepet karrierekompetanse, da det handler om den læringsprosessen man kan gjennomgå som en del av en realkompetanse vurdering. Det ville vært interessant og nødvendig i en nordisk sammenheng å jobbe videre med forholdet mellom valideringsprosess og karrierekompetanse.

Et annet viktig område som vi har hatt fokus på i 2016 (og tidligere) er samordning og koordinering av veiledning, som har hatt stor verdi for meg å diskutere i nordisk sammenheng. På nasjonalt nivå, finnes det stort sett ikke noen form for egentlig samordning i Danmark, heller ikke i de andre nordiske landene på organisasjonsnivå. Jeg sitter selv i en koordineringsfunksjon på et delområde av utdannelsessystemet for voksne. Dette er ikke overraskende, men interessant, siden det er lite fokus i Norden på å skape større sammenheng i veiledning, spesielt nå som perspektivet er livslang læring.

Hva mener du er nettverkets viktigste satsinger/prioriteringer i 2016?

Jeg mener at nettverkets viktigste arbeid i 2016 er konferansen vi skal ha på Åland i september. Tidligere har vi avholdt veiledningskonferanser i andre selvstyreområder på Færøyene og på Grønland og har på den måten vært med på å dytte på en ytterligere faglig utvikling og profesjonalisering og ført til at veiledningsområdene blir en prioritering i de gjeldene landene. Vi håper at det samme kan gjøre seg gjeldene for Åland, som er i gang med å opprioritere og systematisere veiledningen. På den måten opplever jeg at veiledningsnettverket og NVL kan ha en viktig rolle i å løfte faglige områder og spørsmål frem, samt sette fokus på dem.

Hva er ditt personlige utbytte av å være medlem i et nordisk nettverk?

I tillegg til faglig inspirasjon og kunnskapsdeling på veiledningsområder, er det også spennende å gjennom nettverket få vite om alt annet på f.eks. det kulturelle området. Dette bidrar til å gi en større forståelse for det felles nordiske perspektivet. I tillegg gir arbeidet meg inspirasjon og muligheter til å dele mine erfaringer fra et langt arbeidsliv innen voksenveiledning på kryss og tvers.

Har du noe mer du vil legge til/fortelle om?

Nettverket er et utviklende forum innenfor voksenveiledning, som det ikke finnes tilsvarende på nasjonalt plan i Danmark. Jeg har alltid forsøkt å arbeide tversektorielt og få så mange vinkler som mulig med i mitt arbeid. Derfor har det stor betydning for meg at vi i veiledningsnettverket har representanter fra både utdannelses- og arbeidslivssiden. Det er nettopp samarbeidet og koordineringen mellom disse to sektorene det kniper meget i her i den virkelige verden, i alle fall i Danmark.

Et annet viktig perspektiv i NVLs nettverksarbeid er at vi arbeider på tvers av nettverkene. Det gir en bredere innsikt og utsyn. Veiledningsnettverket har arbeidet sammen med Valideringsnettverket, som nevnt, om rapporten «Guideance in Validation» og arbeider akkurat nå sammen med distansenettverket om IKT i veiledning.