Modell för prognostisering av yrkesinriktade kompetensbehov

 

Målet är att producera information som stöd för utbildningens innehåll, till exempel för att utveckla läroplanerna så att de motsvarar behoven i framtidens arbetsliv. Modellen ska betjäna såväl utvecklandet av yrkesutbildningen som utvecklandet av högskoleutbildningen.
Modellen har under projektets gång utvecklats och testats inom tre branscher: fastighets- och byggnads-branschen, barndagvård och familjearbete samt turismbranschen. Prognostiseringsgrupperna har producerat information om kompetensbehoven inom den egna branschen under följande 10–15 år.

Läs mera: www.oph.fi/meddelanden/2012/027