Möjligheter för vuxna att få yrkesutbildning i de nordiska länderna

 

NVL:s nätverk för formelll vuxenutbildning fick våren 2007 uppdraget av SVL (Styrningsgruppen för vuxnas lärande vid Nordiska Ministerrådet) att ta fram en översikt över vuxnas möjligheter att få yrkesutbildning i de nordiska länderna. Syftet har alltså främst varit att beskriva vilka möjligheter en vuxen person har att få tillgång till yrkesutbildning i de olika nordiska länderna särskilt med avseende på
* Lagstiftning
* Institutioner/anordnare
* Finansiering
Översikten är inriktad på gymnasial nivå (upper-secondary vocational training) och påbyggnadsnivå/yrkeshögskola (post upper-secondary vocational training). Studien omfattar inte universitets- och högskolenivåerna. För att illustrera komplexiteten i utbildningsförloppet – från mötet med institutionen/vägledaren fram till målet, t ex arbete eller fortsatt utbildning – har vi beskrivit några typiska fall (cases).
Vi har valt att skriva på danska, norska, engelska och svenska.