Monitoring och indikatorer

Sammenlignbar statistikk for de nordiske landene om voksnes deltakelse i opplæring mangler. Som på de fleste områder hvor forvaltningen skal implementere politiske målsettinger er også voksenopplæringsfeltet basert på mål- og resultatstyring. Etterspørselen etter kvantitativ dokumentasjon og statistikk har derfor økt de siste årene. Det er først og fremst ønsket om kunnskap for å kunne ta resultatbaserte beslutninger som har økt behovet for måltall og statistikk på voksenopplæringsfeltet.

 
Monitoring och indikatorer Ane Cecilie Blichfeldt/norden

NVLs arbeidsgruppe om monitoring og indikatorer

I 2010 tok NVL initiativet til å etablere en arbeidsgruppe for å utrede mulighetene for å fremstille en sammenlignbar statistikk for voksnes læring i Norden. Arbeidsgruppen leverte en rapport i januar 2011.

På grunnlag av rapporten og innspill fra Rådgivningsgruppen for nordisk samarbeid om voksnes læring i NMR, SVL, har NVL revitalisert og utvidet arbeidsgruppen som skal arbeide med saken i 2012.

Rapporten fremmer flere forslag om tiltak:
1. Utvikle felles nordisk statistikk for tre indikatorer. Statistikken skal bygge på allerede innsamlet tallmateriell.
2. En nordisk rapport/faktaark som publiseres hvert år og legges ut på NVLs nettsider.
3. Utvikle flere indikatorer for voksnes læring. Der nevner rapporten bl.a. indikatorer over voksnes deltakelse i høyere utdanning. Et annet område som rapporten nevner er indikatorer innenfor ikke-formell læring, som deltakelse i språkopplæring for innvandrere.
4. En oversikt over voksenopplæringen i Norden. Rapporten foreslår at det lages en kortfattet systematisk oversikt over hvordan den formelle opplæringen organiseres i de nordiske landene og hvilke rettigheter og tilbud som er tilgjengelige for voksne. Oversikten bør lages slik at de nordiske landene enkelt lar seg sammenligne på viktige områder.
5. Nettverk for analyse og statistikk. Rapporten uttrykker et behov for at det dannes et nettverk av personer som jobber med analyse og statistikk på feltet voksnes læring. Nettverkets hensikt bør være å utveksle erfaringer, metoder og resultater.
Forslagene fra rapporten vil bli tatt opp og videreført i den nye arbeidsgruppen.

Oppgaven:
Arbeidsgruppen vil identifisere og definere indikatorer for voksnes læring og fremstille sammenlignbar statistikk basert på eksisterende tilgjengelig tallmateriale for voksnes læring i de nordiske landene. Gruppen skal samle inn eksisterende statistikk for to tematiske områder:
- Voksne med kort utdanning og
- Voksne innvandrere
Som et viktig redskap i dette arbeidet vil gruppen lage en oversikt over bestemmelser, lover og organisering av voksnes læring, som kan påvirke deltakertallene i de nordiske landene. Eksempler på elementer i en slik kartlegging er forskjeller i lov og rettigheter til opplæring, opplæringstilbud som gis og finansiering. Dette skal sammenfattes i skjematisk oversikt der landene enkelt skal kunne sammenlignes.

Gjennomføring:
Arbeidsgruppen har medlemmer fra alle de fem nordiske landene og fra de tre selvstyrte områdene Grønland, Færøyene og Åland.
Arbeidsgruppen ledes av Vox i Norge ved seniorrådgiver Lene Guthu. Gruppen vil i løpet av 2012 gjennomføre fellesmøter og flere samlinger på internett. I slutten av året vil arbeidsgruppen arrangere et formidlingsseminar hvor gruppens arbeid vil bli presentert.
Resultatene vil til slutt foreligge i en rapport.

Foreløpig møteplan:
- Januar 2012 – arbeidsgruppen er organisert og forankret
- Januar 2012 – arbeidsgruppen møtes online på nett eller i et telefonmøte for informasjon og planlegging av gruppens første møte i februar.
- Februar – Det etableres et dialogforum for arbeidsgruppen på Internett.
- Februar (siste halvdel) – arbeidsgruppens første møte.
- Februar til september – regelmessige møter og kommunikasjon internt i gruppen på Internett og i gruppens dialogforum.
- Oktober – det foreligger et utkast til statistikkdokument for de indikatorer som arbeidsgruppen har definert og utpekt.
- November – det foreligger et utkast til anbefaling om etablering av et nordisk nettverk for monitoring og indikatorer for voksnes læring.
- November/desember – arbeidsgruppen avholder et møte samlet i tilknytning til formidlingsseminaret.
- November/desember – et faglig formidlingsseminar. Inviterte deltakere til seminaret vil være SVL, en gruppe med eksperter på fagfeltet og representanter for de institusjoner som vil inngå som medlemmer i det nordiske nettverket. Innholdet i seminaret vil være utarbeidete og foreliggende dokument om statistikk og begrunnelse for etablering av et nordisk nettverk.
- Desember – i slutten av desember 2012 vil arbeidsgruppen levere en rapport som bygger på resultater fra det faglige formidlingsseminaret, og anbefalinger i det videre arbeidet med utvikling av indikatorer på feltet voksnes læring.

Arbeidsgruppens medlemmer:
Norge: Seniorrådgiver Lene Guthu. Arbeider i Vox, nasjonalt fagorgan for kompetansepolitikk.
Sverige: Tobias Engberg (Skolverket, Sverige)  
Danmark: Jens Andersen (Ministeriet for Børn og Undervisning/ Undervisningsministeriet fra 08.13, Danmark)
Finland: Matti Kyrö (Utbildningsstyrelsen, Finland) 
Island:  Björgvin Þór Björgvinsson (Arbeidslivets Opplæringssenter, Island) 
Færøyene: Terji á Lakjuni (Studni, Færøyene)

Ansvar for arbeidsgruppen i NVL: Albert Einarsson 

Dokumenter og kilder:
Indikatorer for voksnes læring – en rapport fra NVL – januar 2011: HTML
Etterspørsel etter mer tall om voksnes læring – en artikkel av Lene Guthu, Vox og Albert Einarsson, NVL.
Gátun og vísar þ eftirspurn efter meir upplýsingum um fullorðinsfræðslu, grein eftir Lene Guthu, Vox í Noregi og Albert Einarsson, NVL.

 

Verksamhetsplan 2012
HTML | PDF