NAVs bedriftsundersøkelse 2020 viser nedgang i mangel på arbeidskraft

Undersøkelsen, som ble avsluttet våren 2020 – før koronakrisen inntraff Norge – viser at bedriftenes innrapportering av estimert mangel på arbeidskraft var på 50 750 personer. Mangelen var lavere enn i 2019 men høyere enn i 2018.

 
Foto: Edmond Dantès Foto: Edmond Dantès

Norsk arbeids- og velferdsdirektorat gjennomfører bedriftsundersøkelsen hvert år. Ifølge tallene for 2020 er mangelen på arbeidskraft størst innen helse- og sosialtjenestene, etterfulgt av eiendomsdrift, faglig og forretningsmessig tjenesteyting og bygge- og anleggsvirksomheter. Overnattings- og serveringsvirksomheter hadde – før koronakrisen og de strenge tiltakene som har medført permitteringer og høyere arbeidsledighet – det strammeste arbeidsmarkedet.

Innenfor enkeltyrker er det i år som de foregående årene størst mangel på helseyrker som sykepleiere og helsefagarbeidere, samt tømrere og snekkere, sveisere og elektrikere. Det er høyest andel virksomheter med alvorlige rekrutteringsproblemer i fylkene Troms og Finnmark og i Vestland fylke, mens det er minst rekrutteringsproblemer i Agder.

Siden undersøkelsen ble gjennomført før koronakrisen rammet norsk økonomi, er ikke resultatene representative for dagens situasjon. NAV fører løpende statistikk som i større grad avspeiler den nåværende situasjonen.

Her finnes tall over antall søknader om dagpenger, antall arbeidsledige og utbetaling av lønnskompensasjoner. I tillegg føres det statistikk over sykdomstilfeller der covid19 enten er påvist eller der det er mistanke om covid19-smitte.

Mer om bedriftsundersøkelsen her.