NQF i Norden

 

NQF i Norden

Ett stort antal av Europas länder har gjort en överenskommelse om ett gemensamt ramverk för kvalifikationer EQF (en europeisk referensram för kvalifikationer för livslångt lärande). EQF har åtta nivåer och på varje nivå beskrivs kvalifikationen i kunskap, färdighet och kompetens. EQF är ett gemensamt europeiskt referenssystem som ska koppla samman olika länders nationella kvalifikationssystem och referensramar.

I praktiken kommer den att fungera som ett översättningsverktyg som gör kvalifikationerna mer förståeliga. Detta kommer att hjälpa studerande och arbetstagare som vill flytta utomlands, byta jobb eller börja hos en annan utbildningsanordnare i sitt hemland. Läs mer här: EQF-broschyr (pdf) 

Varje land som har skrivit under överenskommelsen om EQF rekommenderas att skapa en nationell referensram för kvalifikationer NQF. Arbetet har kommit olika långt i de nordiska länderna. Här redovisas en del av det arbete som pågår.


DANMARK

Den danske kvalifikationsramme for livslang læring

En kvalifikationsramme er en samlet, systematisk og niveaudelt beskrivelse af kvalifikationer, der kan erhverves inden for et givet uddannelsessystem. Den danske kvalifikationsramme ordner alle danske kvalifikationer i et beskrivelsessystem på otte niveauer.

Link til publikationen


FINLAND

Nationell referensram för examensbaserat och övrigt kunnande

Proposition om ny lag
PDF

The Finnish NQF proposals in Swedish and English:


NORGE

Norsk kvalifikasjonsrammeverk klart i løpet av 2011

Alle land i EØS-området er nå i ferd med å etablere nasjonale kvalifikasjonsrammeverk (NKR). I Norge vil arbeidet med EQF resultere i :
• Et nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk (NKR)
• En henvisningsrapport som refererer det norske rammeverket til EQF
EQF beskriver yrkesrettede og allmenne kvalifikasjoner på åtte nivåer, som dekker hele spennet fra avsluttet grunnskoleopplæring til kvalifikasjoner på høyeste akademiske nivå (ph.d). De tre øverste nivåene er sammenfallende med Bologna-prosessens kvalifikasjonsrammeverk.

Länk till Regjeringen.no SVERIGE

Förslag på koppling av det offentliga utbildningssystemet till NQF

Myndigheten för yrkeshögskolan har en expertgrupp som tillsammans tagit fram ett förslag på hur det offentliga utbildningssystemet i Sverige ska kopplas till det europeiska kvalifikationsramverket. Efter remissomgång redovisas förslaget för regeringen den 7 juni 2011.

Läs mer:
Yhmyndigheten.se

Myndigheten för yrkeshögskolans förslag till ställningstaganden

- Det nationella ramverket bör ligga så nära det europeiska som möjligt.

- Ramverkets kategorier och bedömningsuttryck ska ges en generell utformning för att tillåta inplaceringen av dokumenterade tidigare vunna erfarenheter/kunskaper t.ex. olika examina.

- Ramverket ska vara så utformat att det medger anpassning till de förändringar som hela tiden försiggår i utbildning och arbetsliv t.ex. kompetensutveckling.
Länk till eqfinfo.se

Mer om: validering

A survey on the EQF / NQF work in the Nordic- and Baltic countries with special focus on non-formal learning
The Nordic network for adult learning (NVL) has asked for a survey on the current status of the NQF work in the Nordic-Baltic countries. This survey was made in June-October 2010. In the summary the focus will be on the integration of non-formal adult learning in National Qualification Frameworks (NQFs).
Report (pdf)

The European Qualifications Framework for Lifelong Learning
PDF