NVL i samverkan med TRANSVAL-EU

NVL är sedan 2021 partner i EU-projektet TRANSVAL-EU. Projektet handlar om att validera övergripande färdigheter sk Transversal competences.

 

NVL är sedan 2021 partner i EU-projektet TRANSVAL-EU. Projektet handlar om att göra synliga och validera övergripande färdigheter sk Transversal competences. NVL:s nätverk om validering och vägledning följer projektet och bidrar med det nordiska perspektivet. Under 2023 intensifieras arbetet då nätverken tillsammans tittar närmare på betydelsen av övergripande färdigheter i både validerings- och vägledningsprocesser i de nordiska länderna. Nyligen träffades de båda nätverken och projektets koordinatorer för en lägesuppdatering.

Om TRANSVAL-EU

I takt med att arbetsgivare lägger allt större vikt vid övergripande färdigheter som exempelvis kommunikationsförmåga, samarbets- och organisationsförmåga och digitala färdigheter medan dessa oftast har en mindre plats i olika väglednings- och valideringsprocesser. Projektet syftar därför till att öka kunskap och kapacitet hos dem som vägleder och validerar för att bygga effektiva system och processer som hjälper individer att klara en mer komplex framtid, och kan möta världen med öppna och kritiska sinnen och också vara rustade för att arbeta med andra människor. Projektet syftar även till att stärka samarbetet mellan yrkesverksamma, beslutsfattare och andra intressenter.

Innovativa metoder

Transval-EU föreslår innovativa metoder för validering av övergripande färdigheter som förvärvats genom icke-formellt och informellt lärande (VNFIL). Metoderna testas i fem pilotländer – Österrike, Belgien, Italien, Litauen och Polen. Testerna går ut på att göra dessa färdigheter tydligare och har därefter som mål att integrera projektets lärdomar i validerings- och vägledningsprocesser.

Europeisk policykonferens i Sverige 2023

Projektets policyresultat kommer att spridas på en slutkonferens i Sverige 7-8 juni 2023. Konferensen har planerats i Sverige med tanke på att EU-ordförandeskapet kommer att innehas av Sverige 2023 men också för att skapa synergier mellan det nordiska och europeiska arbetet med validering av kompetenser, och därmed stödja genomförandet av den nordiska agendan för framtidens kompetenser.

Läs mer om projektet.

Läs mer om den framtagna kompetensprofilen för personal.

Co-funded by the Erasmus plus programme of the European Union logo