NVL och validering

 

NVL är en viktig pusselbit

 
Generaldirektör Hans-Inge Persson från Nationellt centrum för flexibelt lärande (CFL) och huvudkoordinator Antra Carlsen från Nordiskt Nätverk för Vuxnas Lärande presenterade NVL som en nordisk mötesplats och ett flexibelt nätverk.

NVL är ett projekt inom CFL, en statlig myndighet med uppgift att främja livslångt lärande för alla. Arbetet inom CFL bygger på att lärande kräver en process, det räcker inte med att enbart distribuera information.
 
Hans-Inge PerssonHans-Inge Persson kommenterade NVL:s lösa, virtuella uppbyggnad med hemvist på webben och jämförde den med en fysisk institution och konstaterade att det kan finnas fördelar med en fysisk plats men att en sådan även lätt kan stelna i sina egna former. Han hoppades att det nordiska samarbetet skall medverka till att gränshindren dras ner och att summan av fem länders och tre självstyrande enheters kompetens skall bli mera än åtta. Han såg också NVL som en länk in i EU, där Norden med sin icke-hierarkiska syn på organisationer kan bli attraktiv. Viktigt är också att interagera med närområdena Baltikum och nordvästra Ryssland.  
– Om vi sköter oss är det vi som skriver den politiska agendan för vuxnas lärande i Europa, sade Persson.
Han betonade att NVL måste tas på allvar i alla de nordiska länderna, både av de nationella myndigheterna och av organisationer som arbetar på nordisk basis.
– Vi bör göra det vi ändå skulle ha gjort, men i samarbete med Norden.
Vuxnas lärande är ett komplext område med många aktörer, dvs. folkbildning, formell vuxenutbildning och lärande i arbetsliv, och alla dessa måste kunna samarbeta med respekt för varandra.
Persson tog även upp satsningen på att Europa år 2010 skall vara den mest framgångsrika kunskapsbaserade ekonomiska regionen med hållbar ekologisk utveckling i världen.
– Nu är vi halvvägs sedan 2000 då målet sattes upp och vi måste nå det för vår egen skull. I det arbetet är NVL en viktig pusselbit.

 

Presentation av NVL (.ppt)

 

Med webben som mötesplats

Inom NVL fungerar fem nationella koordinatorer och tre kontaktpersoner för de självstyrande områdena. Antra Carlsen påpekade att de nationella koordinatorerna har ett stort ansvar både för det nationella och nordiska arbetet.
– De skall se och förklara vad poängen med vuxnas lärande är och deras uppgift är att hämta kunskaper i Norden och ta dem tillbaka till sitt eget land.


Antra CarlsenTill NVL:s uppgifter hör att informera, skapa en nordisk mötesplats samt skapa egna och följa upp andras projekt.
– Vi skall inte bara dokumentera utan också se framåt. Vi skall ta reda på hur utbildningen kan reagera för att skapa kompetens.
I de strategiska målen för NVL ingår livslångt lärande samt validering av personliga och professionella kompetenser, kvalitetssäkring och utveckling av kvalitetsindikatorer, tvärsektoriellt samarbete både för att öka konkurrenskraften och för att främja personlig utveckling och förutsättningarna för demokrati.
– Man kan invitera till dialog oavsett vilken sektor man hör till, sade Carlsen.
NVL:s första uppgift blir att kartlägga de nätverk som redan finns och att synliggöra olika metoder.           
– Vi samlar in dokumentation om olika valideringsmetoder, beskrivningar av ”best practise” från organisationer samt bakgrundsinformation från alla nordiska länder och närområden.
Ett viktigt redskap i samarbetet blir webben som skall fungera som en mötesplats där man kan registrera sig. Nätverket bjuder in till diskussion så att ett nordiskt expertnätverk byggs upp. Man startar på en nationell nivå och går vidare till den nordiska.

I november 2005 ordnas en nordisk och europeisk konferens om validering.