NVL:ltä uusi kannanotto pohjoismaisesta validointityöstä

NVL:n validointiasiantuntijaverkosto on laatinut aiemmin hankitun osaamisen validointiin liittyvän kannanoton (policy brief). Julkaisun tarkoituksena on esitellä, mitä Pohjoismaissa on tehty aiemmin hankitun osaamisen validoinnin saralla ja tuoda esiin jäljellä olevia kehittämiskohteita.

 

Asiantuntijaverkoston työn johtoajatuksena on ollut lisätä tietoisuutta aiemmin hankitun osaamisen validoinnista eli tunnistamisesta ja tunnustamisesta (AHOT). Toimintavuosiensa aikana verkosto on järjestänyt lukuisia pohjoismaisen, kansallisen ja alueellisen tason konferensseja, seminaareja sekä workshopeja. 

Asiantuntijaverkosto on myös laatinut useita työkaluja, jotka liittyvät validointitoiminnan laatuun ja validointeja tekevien osaamisprofiileihin. Lisäksi se on tehnyt benchmarking-työkalun, jota voidaan käyttää AHOT-tilanteen tarkastelemiseksi kansallisella tai alueellisella tasolla tai tietyn sektorin sisällä.   

Kannanotto kertoo verkoston näkemyksen siitä, miten AHOT-ala on Pohjoismaissa kehittynyt viimeksi kuluneen 10 vuoden aikana. Lisäksi julkaisussa annetaan suosituksia siitä, millaista kehittämistä jatkossa tarvitaan. Kannanotossa mainittua aihealueita ovat validointeja tekevien ssosaamisen jatkuva kehittäminen sekä validointityön koordinoimisen ja seurannan tärkeys. 

Lisätietoa löydät täältä