NVL:s nätverk och arbetsgrupper

 
NVL:s nätverk och arbetsgrupper NVL:s nätverk och arbetsgrupper Nikolaj Bock /norden.org
 NVL är ”nätverkande” den naturliga arbetsformen. NVL har bidragit till nätverksskapandet i Norden genom att följa upp och stödja existerande nätverk. NVL har också initierat nya nätverk inom områden där det finns behov och ett nordiskt intresse.

NVL:s koordinatorer ansvarar för rekrytering av medlemmar i de olika nätverken och säkerställer att relevanta miljöer får inbjudan till nätverkande, och att kompetensen i nätverket motsvarar nätverkets målsättning. De nordiska nätverk som arbetar med något aktuellt tema kan samarbeta med nationella nätverk, som koordinatorerna i de olika länderna inbjuder till. NVL fokuserar också på synergieffekter mellan nätverk och utbyte av kunskap mellan nätverk och skall fortsätta synliggöra den information som genererats inom olika nätverk.

EXPERTNÄTVERK:

Kring de nordiskt prioriterade teman har expertnätverk bildats och fått utredningsuppdrag. Expertnätverken har också kompetensskapande och policyutvecklande uppdrag.

TEMATISKA/PROFESSIONELLA NÄTVERK

har bildats på initiativ från sektorer inom vuxnas lärande, eller inom ett tema i något av de nordiska länderna som är av nordiskt intresse. Detta betyder också att nätverket kan ha funnits länge. Koordinatorns uppgift blir då att bredda nätverket till alla nordiska länder, möjliggöra förnyad aktivitet eller en klarare inriktning i arbetet eller ge stöd så att det man länge tänkt sig eller planerat förverkligas.

ARBETSGRUPPER

bildas av NVL och utför ett konkret uppdrag under en begränsad tid. Arbetsgrupper kan också bildas med syfte att etablera ett nätverk.

Du kan följa aktiva expertnätverk, professionella/tematiska nätverk och arbetsgrupper under perioden 2009 – 2012 genom att klicka på de respektive nätverksmenyer till vänster.

Under perioden 2005 – 2008 har NVL initierat, koordinerat och gett stöd till 18 nätverk och arbetsgrupper. Resultat från avslutade nätverk presenteras under egen meny till vänster.

Mer nordiska nätverk relaterade till vuxnas lärande hittar du HÄR

Fullständig förteckning över nätverken från NVL:s årsrapport 2008 (uppdaterad december 2008) finns nedan:

NVL:s nätverk (pdf)