Nationell delegation för lärande på arbetsplatserna inom ramen för yrkesintroduktionsanställningar

Regeringen har tillsatt en kommitté för lärande på arbetsplatserna inom ramen för yrkesintroduktionsanställningar. Kommitténs uppdrag är att främja arbetsmarknadens parters arbete med att bygga upp långsiktigt hållbara strukturer för ett strukturerat lärande på arbetsplatserna. Den ska också bidra till att utveckla förutsättningarna för sådant lärande.

 

Inom flera avtalsområden på arbetsmarknaden har parterna tecknat yrkesintroduktionsavtal i syfte att underlätta ungas övergång från skola till arbetsliv och säkra arbetsgivarnas långsiktiga kompetensförsörjning. Dessa avtal bygger vanligtvis på principen att personer som saknar relevant erfarenhet i yrket får handledning och utbildning under en del av arbetstiden. 

Läs mer: www.regeringen.se/sb/d/18289/a/238471