Nätverk kartlägger vägledning

 

Man har också kartlagt befintliga policydokument om vuxenvägledning för att dokumentera vilken typ av resultat som förväntas samt tittat på vilka typer av resultat som vore viktiga att få, men som man inte hittat. Man följer också upp kvalitetssäkring och utvecklingsarbete inom vuxenutbildning och i synnerhet inom vägledning. Man har identifierat ett antal kritiska begrepp inom området samt kartlagt förekomsten av dem i de officiella dokumenten för att se i vilken omfattning man kan påvisa de förväntade resultaten.
De utvalda områdena är medborgarperspektivet, socialt inbegripande och ekonomiska effekter, eftersom man just på dessa områden funnit betydande luckor, både i policydokument och i forskning. Vad man vill ha svar på är: Ger vägledare människor vad de vill ha eller ger man dem vad regeringarna vill att de skall få? Är vägledning lönsam? (Detta för att kunna tala samma språk som beslutsfattare.)

Medborgaren i fokus

När man identifierat luckorna i policydokumenten och befintlig forskning kan man vidareutveckla effektbaserad vägledning och policyutveckling så att den sätter medborgaren i fokus, samt i synnerhet tar fasta på användarens röst i livslång vägledning. Arbetet kunde bygga på befintlig forskning på området och en fem stegs taxonomi som identifierar potentiella nivåer av medborgardeltagande i vägledning. Projektet kunde analysera om användardeltagande i olika skeden av vägledningsprocessen förbättrar praxis och policyutveckling. Följande frågor kunde utredas:
Vilka är användarna?
Varför vill man ha direkt användardeltagande?
Hur får vi användarna delaktiga i utvecklandet/förbättrandet av vägledning? (bevis)
Vad kan vi lära av erfarenheter av användardelaktighet?
Hur kan vi hjälpa vägledare i deras arbete, där deras roll blir alltmer komplex?
Hur kan man säkerställa att vägledare ger riktig information för att kunna utvärdera deras kunders förväntningar?
Det finns många förväntningar på vägledning. Hur kan man påvisa kvaliteten av resultaten?

Bättre verktyg

Syftet med kartläggningarna är att hjälpa till att utveckla verktyg för vägledningsutbildning i Norden samt att fungera som ett verktyg för bench marking på en europeisk nivå. Genom detta arbete kan nätverket också påverka utvecklingen av effektbaserad vägledning i Europa samt bidra till att ändra vägledningspolicys till att innefatta också ekonomiska, sociala och personliga faktorer.
Nätverket ämnar skriva ett PM med rekommendationer på basis av resultaten samt göra ett förslag för en fortsatt nordisk studie.
Genom European Lifelong Guidance Policy Network, ELGPN, kan nätverket också föra ut sina resultat och rekommendationer på en europeisk nivå. Där finns en viktig uppgift att fylla; många europeiska länder håller fortfarande på att bygga upp sitt kunnande och sin verksamhet på området. Nätverket är också representerat i CEDEFOP och kan på så vis påverka den europeiska policyutvecklingen.
Det finns också parallella processer i olika nordiska länder, där resultatet av nätverkets utredning kommer till nytta. Ett par exempel är utvecklandet av ett kvalitetssäkringssystem i Finland samt ett danskt initiativ om forskning och praktik i vuxenvägledning.

Länk
NVL:s tema-sida om vägledning