Norden

 

Norden

 

Validering i de nordiska länderna – Policy och praktik

av Åsa Hult, Per Andersson

Studien av validering i de nordiska länderna har genomförts av fil.mag. Åsa Hult och docent Per Andersson, Linköpings universitet, Sverige. I föreliggande rapport beskriver och jämför Hult och Andersson den policy för validering som finns i de olika nordiska länderna, samt hur policyn tar sig uttryck i praktiska åtgärder och verksamheter.

Validering är något som är under utveckling och läget i de nordiska länderna förändras ständigt. Sammanställningen och analysen visar att länderna står inför något olika utmaningar när det gäller den fortsatta utvecklingen. Mest utvecklad och använd i alla de nordiska länderna är validering riktad mot utbildningssystemet och minst utvecklat är validering inom den tredje sektorn. Den ständiga utvecklingen illustreras av att det i Finland, där validering funnits sedan 1994, även i dag sker förändringar i hur kompetens ska bedömas och erkännas.

Rapporten bygger huvudsakligen på uppgifter om utvecklingen av validering i de nordiska länderna till och med år 2006.
Kompletterande information om utvecklingen under år 2007 i respektive land kommer också att publiceras på
NVL:s Tema-sida om validering.

Studien har genomförts på uppdrag av NVL. Ta del av rapporten i sin helhet:

Rapport (pdf)

 

Rapporter om validering

Nordiska rapporter om validering (2001 och 2003) kan beställas via NMRs webbsidor: www.norden.org/da/publikationer


 

Nordplusprojekt

 

EAEA General Assembly 2005

(2005-11-17 till 2005-11-19)

Plats: Lillehammer, Norway

The programme, and the accompanying seminars on Valuing Learning, scheduled to take place on Nov 17-19, are still in the making. Please book the dates already now. More information to follow.
Läs mer »
Mer om: validering

Joint Actions in Validation of Learning (JAVaL)

JAVaL is a Nordplus Neighbour project

The project aims at the creation of a partnership network for the development of national systems of assessment and validation in the Nordic-Baltic area as a necessary tool in lifelong learning, ensur...

 

 

 

 

 

Metoder til afdækning af hvilke kompetencer folkeoplysningen udvikler hos deltageren

Nordplus

Formålet med projektet har varit en afdækning av hvilke kompetencer folkeoplysningen udvikler hos deltageren.
Der har været afholdt 2 seminarer, ét i november 2004 og ét i januar 2005, med deltagelse...

 

 

Mer om: validering

 

Nordisk netværk om realkompetencevurdering

Realkompetencevurdering i yrkesuddannelserne og i yrkeslæreruddannelsen. Samarbejdspartnerne var HIAK i Oslo, det pædagogiske universitet på Island, Lærerhøgskolan i Stockholm, HELIA i Helsinki og DEL (Danmarks Erhvervspædagogiske Læreruddannelse)

Det var projektets formål at etablere et nordisk netværk om realkompetencevurdering, der kunne understøtte erfaringsudveksling og inspiration vedrørende dette tema blandt uddannelsesinstitutioner, der...

 

 

 

Nordport

Kartläggning av användandet av portfolio och e-portfolio

Syftet är att kartlägga i vuxenundervisning, både formell och informell sådan.
Enligt ansökan arbera man under fas 1 med att kartlägga resultaten av andra projekt som arbetat med portfolio i vuxenun...

 

 

Foto: Johannes Jansson/norden.org
Foto: Johannes Jansson/norden.org 

Dokumentation af (real)kompetencer på nordiske folkehøjskoler

Nordisk Folkehøjskoleråds (NFR) kortlægningsprojekt, der har til formål at kortlægge, hvordan de nordiske folkehøjskoler arbejder med at dokumentere elevernes opnåede (real)kompetencer og ikke-formelle kompetencer.
PDF 

Validation of non-formal learning

Javal project report (PDF)