Norden ska bli världens mest hållbara och integrerade region.

Vision 2030

 

För att förverkliga visionen kommer vi att satsa särskilt på följande:

  • Ett grönt Norden - Tillsammans ska vi främja en grön omställning av våra samhällen och arbeta för koldioxidneutralitet och en hållbar cirkulär och biobaserad ekonomi.
  • Ett konkurrenskraftigt Norden - Tillsammans ska vi främja grön tillväxt i Norden baserad på kunskap, innovation, mobilitet och digital integration.
  • Ett socialt hållbart Norden - Tillsammans ska vi främja en inkluderande, jämställd och sammanhängande region med gemensamma värderingar och stärkt kulturutbyte och välfärd.
  • Satsningen på dessa tre strategiska prioriteringar sträcker sig fram till 2024.

Arbete som utförs inom ramen för Nordiska ministerrådet ska bidra till de strategiska prioriteringarna och därmed till att nå målen och förverkliga visionen. Alla ministerråd och institutioner ska bidra med konkreta insatser och se till att vi tillsammans förverkligar visionen.

Läs mer om visionen här. 

2030 vision.jpg