Norden som vinnerregion - intervju med Heidi Grande Røys

 

Norden som vinnerregion - intervju med Heidi Grande Røys

Norge har i 2006 formannskapsrollen i Nordisk Råd, og Nordisk Ministerråd. Den som har fått oppgaven med å besørge dette, er Norges statsråd i Fornyings- og administrasjonsdepartementet; Heidi Grand Røys fra Sosialistisk Venstreparti.

I forbindelse med det norske formannskapet, er det blitt utarbeidet et formannskapsprogram. Programmet har fått tittelen ”Det nye Norden: Fornyelse og samarbeid i Nord-Europa
I dette programmet kan vi lese:
”Det nordiske samarbeidet stilles overfor krav om stadig fornyelse og effektivisering for å møte både interne og eksterne utfordringer. Rask endring av våre samfunn skaper ikke minst utfordringer for en bæredyktig utvikling, sosiale velferdsordninger og ivaretakelse av miljøet. Globaliseringen skaper nye behov for kunnskapsbasert innovasjon og verdiskaping og utfordrer ivaretakelsen av det nordiske språk- og kulturfellesskap. Det er på mange måter et nytt Norden som skal møte slike utfordringer”
Med dette som bakteppe har det norske formannskapet valgt å legge særlig vekt på følgende hovedprioriteringer:
• Samarbeidet i Europas nordområder
• Den nordiske velferdsmodellen
• Kunnskap, fornyelse og verdiskaping

Hvorfor ba Statsminister Jens Stoltenberg deg om å lede dette arbeidet?
-Trolig er det fordi Nordisk Råd har satt fornying på dagsorden. Og fornying skal jo være mitt bord, sier den blide fornyingsministeren som innrømmer at det var svært spennende å få en slik oppgave. -I praksis blir det slik at jeg har det øverste ansvaret, men at hvert departement har ansvar for arbeidet innenfor sine fag og ansvarsområder. Dette blir gjort parallelt med alt det andre som hvert departement sysler med, sier hun.

Fornying er kanskje mer enn bare teknologi?
-Ja, definitivt. Fornying dreier seg om noe mer enn bare teknologi. Det kan også meget gjerne dreie seg om holdninger. Et eksempel på dette er arbeidet med reformen; Inkluderende Arbeidsliv. Det er svært viktig at de som ønsker å få status som en IA-bedrift, forankrer dette i toppledelsen. Her trenger vi å utfordre og fornye noen holdninger, sier hun.

Hva kan du bidra med i arbeidet som øverst ansvarlig for formannskapsprogrammet?
-Jeg ønsker å bidra til å synliggjøre det verdigrunnlaget som ligger befestet i formannskapsprogrammet. En av de store utfordringene og et viktig satsingsområde er nordområdene. I denne regionen finnes store ressurser, men også europas største velferdskløft. Her ønsker vi å være en likeverdig partner, for å skape en bedre hverdag for de som bor og arbeider i disse områdene.

Det gjelder det å bygge et samfunn som inluderer også seniorene, sier Heidi Grand RøysHva innebærer den nordiske velferdsmodellen?
-Den sterke velferdsprofilen man finner her i Norden gir også positive utslag i forhold til dette med konkurransekraft. En slik velferdsprofil gir et samfunn med små forskjeller og en relativt flat struktur. Videre har vi et veldig kompetanseorientert arbeidsliv. Vi anerkjenner at vår viktigste nasjonale og regionale ressurs sitter i hodene våre. Disse elementene bidrar ganske sikkert til at alle de nordiske landene regnes for å være veldig konkurransekraftige.

Det nordiske velferdsnivået gir også høy levealder. Hva med seniorene?
-Det er viktig at mennesker som går inn i pensjonsalderen, fortsetter som aktive deltakere i veldferdssamfunnet vårt. Vi har ikke råd til å gi slipp på den kompetansen seniorene sitter på. Denne kompetansen må ikke få lov til å svinne hen, men snarere må vi komme opp med et tilbud som sørger for å vedlikeholde og videreutvikle den viktige kompetansen disse har. Her gjelder det å bygge et samfunn som er inluderende på alle nivåer, også for seniorene. Det er viktig at flere får anledning til å holde på lenger i arbeidslivet.

Om det er slik at vi vinner kompetansekappløpet her i Norden, bidrar vi ikke da til å skape forskjeller og kanskje også tapere et annet sted i verden?
-Vi må kunne ha to tanker i hodet å samme tid. Det vi får tilgang til her på bjerget, må vi hjelpe andre til å få tak på. Dette er demokratiutvikling også i en global sammenheng. I tillegg er det viktig at likestillingsperspektivet vårt blir en eksportvare. En annen ting er at vi skal regulere hva utenlandske arbeidere får i lønnsytelser når de kommer hit og jobber, slik at de ikke blir utnyttet. Vi har et ansvar for at alle får gode vilkår når de kommer til vår del av verden for å jobbe, sier statsråden.

Hvordan opprettholde og videreutvikle gode studiemuligheter for de i utkantstrøk?
-En viktig oppgave for meg som fornyingsminister er å sørge for at alle i Norge kan få tilgang til bredbåndsteknologi i løpet 2007. Dette er en viktig målsetting både i forhold til kompetansesamfunnet, og i forhold til distriktene. De reformer som iverksettes i regionene skal ikke virke sentraliserende, sier Norges Fornyings- og administrasjonsminister Heidi Grand Røys.

av Tor Erik Skaar
Norges Fornyings- og administrasjonsminister Heidi Grand Røys
Heidi Grand Røys ønsker å bidra til å synliggjøre det verdigrunnlaget som ligger befestet i formannskapsprogrammet. Foto: Bjørn Sigursøn SMK


Diskutera artikeln i

Forum