Nordisk Väglednings konferens 2013

Vägledarnas kompetenser i kulturell mångfald och på en arbetsmarknad i förändring, 14 - 15 mars 2013, Göteborg. Konferensen hade ca 150 deltagare från alla de nordiska länderna och självstyrande områdena.

 
NVL:s huvudkoordinator Antra Carlsen och verksamhetschef på Vägledningscentrum i Göteborg Benny Lindgren. NVL:s huvudkoordinator Antra Carlsen och verksamhetschef på Vägledningscentrum i Göteborg Benny Lindgren.

Seminariets program
PDF

Verksamhetschef på Vägledningscentrum i Göteborg Benny Lindgren och NVL:s huvudkoordinator Antra Carlsen öppnade konferensen. Presentationerna på konferensen hittar du  i högra spalten. Nedan en kort introduktion till presentationerna. 

Raimo Vuorinen, Project manager and the Co-coordinator of the European Lifelong Guidance Policy Network, ELGPN 
Central question: “How to make meaningful choices in one’s life?”
Career management skills (CMS) är viktiga och avgörande för att öka egen employability, man kan inskaffa CMS själv genom egen lärande, men det är viktigt att sätta mekanismer på plats som stödjer det. 
Samordning och samarbete mellan olika sektorer (utbildning, arbetsliv, social sektor) – mycket viktiga. Vägledning kan ses som en länk, eller bro mellan olika sektorer.
Nytt mål för lärande – construct my own career and life / skapa mitt yrkes- och arbetsliv. Detta kräver paradigmshift att tänka vägledning - agera och tänka inte från serviceleverantörens perspektiv utan från användarperspektivet.
Promotion of Lifelong Career Management skills – implication to practitioner's competencies
PDF

Gudbjörg Vilhjálmsdóttir, professor, Islands universitet 
Nordiska värden och utmaningar ligger i grunder för rapporten: jämlikhet, åtkomst, välfärd, aktivt deltagande. Rapporten, Voice of Users, fokuserar på organisering av vägledning och undersöker deltagarinvolvering i utforming av services. Allas kompetenser skall tas i bruk, mänskligt kapital är den viktigaste resursen vi har i Norden. 
Rapporten visar att det finns utvecklingspotential på området, samt också konstaterar att arbetslivsrelaterat utbyte är mindre explicit än utbildningsrelaterade resultat och utbyte från vägledning.
Rapporten visar också att “Guidance counselors are a force” som har stora möjligheter att påverka, inspirera, motivera personer som söker vägledning.
Vuxenvägledningen i Norden: Vilka metoder används i vägledningen? Vilka utmaningar finns det? Hur involveras användarna?
PDF

Lars Djernæs, seniorrådgivare, Nordiska Ministerrådet
Arbejdsmarked idag stiller øgede krav om at sikre, for det første at der er en god balance mellem lønmodtagerbeskyttelse og fleksibilitet, og for det andet at arbejdskraften har de kompetencer, som arbejdsmarkedet efterspørger. Et omstillingsparat og konkurrencedygtigt arbejdsmarked i globaliseringens tidsalder kræver, at alle arbejdstagere løbende får opgraderet og udviklet deres kvalifikationer. Tankegangen er, at uddannelsespolitikken og ikke mindst voksnes uddannelse skal udgøre kernen i den moderne arbejdsmarkedspolitik. Det skal ske ved at skabe langt tættere samarbejde og bedre overgange mellem uddannelse og arbejdsliv i begge retninger gennem hele arbejdslivet.
Den nordiska arbetsmarknaden i framtiden 
PDF

Shahamak Rezaei, Ph.D., Associate Professor, Roskilde University
Diversity is not what it used to be. Some twenty-thirty years of government policies, social service practices and public perceptions have been framed by a particular understanding of immigration. Many European societies can now be characterised by ‘super-diversity’, a notion intended to underline a level and kind of complexity surpassing anything the countries have previously experienced. Such a condition is distinguished by a dynamic interplay of variables among an increased number of new, small and scattered, multiple-origin, transnationally connected, socio-economically differentiated and legally stratified immigrants who have arrived over the last decade. Implications for individuals and societies are enormous and the Nordic welfare states have to address a complex set of challenges.
Hur ser arbetsmarknaden ut för de inflyttade? Vilka faktorer påverkar deras situation på arbetsmarknaden - kulturellt bagage eller rationellt beteende? 
PDF

Michael Lindblad, doktorand i projektet Osäkra övergångar – om unga människors övergångar mellan skola och arbete, Umeå universitet
Berättelser av unga vuxna med utomeuropeisk bakgrund och som har en oavslutad gymnasieutbildning. Michael Lindblad undersöker ”Vad följer med migrationen?” och presenterar tidiga resultat från en intervjustudie med 10 unga kvinnor och 10 unga män. Behoven som man kan se utifrån berättelser:
• Ökade kunskap om de villkor de ungdomar som har en migrationsbakgrund lever under;
• Vikten av ett kunskapsområde i skolan kring karriärutveckling och arbetsmarknad.
• Lättligänglig och flexibel vuxenutbildning med second and third chance möjligheter.
”De förstod aldrig min historia” - Berättelser av unga vuxna med utomeuropeisk bakgrund och som har en oavslutad gymnasieutbildning. Vad följer med migrationen?
PDF 

Att involvera brukarna i vägledningsprocessen
Iðunn Kjartansdóttir, rådgivare, Uddannelsescentret IDAN, Reykjavik 
PDF

Vägledarnas kompetenser mot mångkulturell vägledning i diplomvägledarutbildningen på UCC i Danmark
Helle Toft, lektor, Professionshøjskolen UCC i København 
PDF

Nasjonal koordinering av karriereveiledningen i Norge - profesjonalisering og kompetanseutvikling
Ingjerd Lorange, rådgiver, Nasjonal enhet for karriereveiledning, Vox 
PDF

Tre exempel

Island
Exempel från väglednig och validering från yrkeslivet. C:a 70% av klienterna är män. Koppling mellan validering och vägledning mycket stark. Skolsystemet och LLL borde arbeta tilsammans; validering skall också länkas till den formella skolsystemet när det gäller att uppmana vuxna att gå in i utbildning igen och också genomföra det.
Lärdomar från Island är att tillit är en viktig förutsättning att validering kan genomföras. Tillit mellan alla parter som är involverade i validering men också från hela samfundet. Viktigt att informera och förklara begreppen och processer (validering, portfolio, etc.). Utbildning för validanter är också viktigt.

Danmark
Interkulturell vägledning och frånfall-problematiken. Hur kan upfattar man sig själv i gemenskapet? Kultur är inte något man bara har från födsel, kultur är alltid under förändring; det är något man skapar i relation till andra. 
Vägledning också möter multimt identitet, vi har många olika identiteter. Identitetets komplicitet.
Kultur och motkultur: vad som sker när man är inte accepterar av den ”accepterade” kultur – så skapar man motkultur. 
Vi lagar "självkategoriseringar" och "annatkategoriseringar". Hur möter jag andra – som en människa eller som en från en annan kategori.
"Annetgörelse" är viktig.

Norge
Det är brister i utbildning för vägledare och inga kompetenskrav. Vox har påbörjat samordning mellan  olika strukturer inom vägledning och uppmanat till samarbete med nationellt forum för karriärvägledning. Karriärcentra etableras i Norge. Ny finansiering till partnerskap och brobyggande; 28 miljoner. Karriärcentra skall öppna dörrar för alla som söker vägledning, och inte kanske hittar det i skola, NAV (Arbeids- og velferdsetaten) eller annanstans.
Läs också Torhild Slåttos artikel "Kunde møter karriereveileder" i DialogWeb.

Workshops

1. Nordiskt samarbete inom högre vägledarutbildning 
Kai Koivumäki, seniorrådgivare, Nordiska Ministerrådet och Anders Lovén, universitetsadjunkt, 
Malmö högskola  
Sammanfattning av presentationerna och diskussionerna: PDF

2. Vägledarnas mångkulturella kompetenser
Ann-Christine Ringström, NVL och Michael Lindblad, Umeå universitet
Materialet: Mångkulturella möten: PDF
Sammanfattning: PDF

3. Vägledarnas arbetslivskompetenser
Mette Werner Rasmussen, NVL och Arnheiður Gígja Guðmundsdóttir, Educational and Training Service Centre, Reykjavik
Materialet: Aspekter på arbetslivskompetens i nordisk vägledning, länk till rapporten: PDF
Framtidskompetenser - och hur vi utvecklar dem, länk till rapporten: PDF
Referat: PDF

4. Inflyttades arbetsmarknad
Tomas Mjörnheden, planeringsledare, Vuxenutbildningen i Göteborgs stad och Shahamak Rezaei Roskilde University 
Materialet: Framgångsfaktorer - ex projekt Världssäljare och Sfx i Stockholm: PDF
Rapporten "Framgångsfaktorer i ESF-projekt diplomerad Världssäljare och andra integrationsprojekt i Sverige": PDF
Referat: PDF

5. Vilka kompetenser kräver valideringen av vägledarna?
Þuríður Ósk Sigurjónsdóttir, rådgivare, Mimir – LLL senter, Reykjavik och Asta Modig, NVL koordinator i Sverige
Materialet: Validation- process and counsellors competence: PDF
Nordic Expert Network on Validation: PDF
Sammanfattning: PDF