Nordisk Valideringskonferens 2015

 

Olika perspektiv på validering

Nästan 70 personer från hela Norden kom till valideringskonferensen i Köpenhamn i juni anordnad av Nordiskt nätverk för vuxnas lärande (NVL). Under en intensiv och uppskattad dag presenterades det arbete som skett inom expertnätverket för validering och arbetsgruppen för validering inom folkbildningen.  Deltagarna fick också lyssna till en presentation av det avslutade Nordplus projekt som arbetat med att kartlägga de kompetenser som behövs för de som jobbar med validering. Konferensen innehöll ett stort mått av dialog och workshops då de olika nätverken och arbetsgrupperna sökte och ville få in reflektioner och tankar till det fortsatta  arbetet med att utveckla validering framöver.
Nedan följer dokumentation från konferensens olika delar. Dokumentationen följer konferensens program. Via länkarna går det att ta del av de olika presentationer som gavs under konferensen.

Inledning och forskaröversikt

Antra Carlsen, huvudkoordinator för Nordiskt nätverk för vuxnas lärande, gav en presentation av organisationen och dess arbete med validering.
Per Andersson, professor vid Linköpings Universitet gav en överblick över forskningen kring validering.

Del 1 Roadmap 2018.

Första delen av konferensen ägnades åt frågan hur man kan få en bild av det aktuella valideringsarbetet i ett land, region eller sektor. NVL;s expertnätverk för validering presenterade ett förslag man utarbetat och gett titeln ”Roadmap 2018 validation and the value of competences” Verktyget kan liknas vid en ”vägkarta”  som innehåller en mängd indikatorer som sammantaget ger en bild av och tar tempen på validering i  tex ett land.
Bilder från presentation av rapporten Roadmap 2018 och kartläggning av validering i Sverige. Pär Sellberg
Bilder från presentation av arbetet med Roadmap 2018 på Island. Fjóla María Lárusdóttir samt Haukur Hardarson

Bilder från presentation av hur Roadmap 2018 kan användas i länder utanför Norden. Anni Karttunen.

Del 2

Arbetsgruppen folkbildning och validering har inom NVL arbetat med en kartläggning och översikt av folkbildningens roll inom validering. I arbetet har gruppen utgått från EU;s nyckelkompetenser och funderat och diskuterat hur folkbildningens syn på validering kan kopplas till de olika nyckelkompetenserna och vilken roll folkbildningen kan och borde ta i arbetet med validering.

 Del 3

En arbetsgrupp inom expertnätverket för validering har under 2014 samt 2015 arbetat i ett Nordplus projekt för att kartlägga och ge en översikt över de olika kompetenser som behövs när man arbetar med validering på fältet som studie och yrkesvägledare, lärare eller annan personal. Rapporten med namnet ”Nordiska kompetensprofiler och kompetensutveckling för de som arbetar med validering” presenterades under konferensen men gruppen eftersökte också input och tankar då ett nytt projekt som bygger på den redovisade rapporten är under planering.

Konferensen på twitter: #VIN2015!

Tid: Köpenhamn 16 juni 2015. 10:00 – 16:00

Program, material, presentationer och mer

 

Medverkande:

  • NVL:s expertnätverk för validering samt arbetsgrupp för folkbildning och validering 
  • Antra Carlsen, huvudkordinator för NVL
  • Per Andersson, Professor Linköpings Universitet