Nordisk kartläggning

 

Nordisk kartlegging av utdanningsbakgrunn, rett til opplæring og motivasjon hos innsatte i nordiske fengsel.

NordPlus Voksen (Nordisk Ministerråd) har bevilget  500 000 DKK til en nordisk kartlegging av utdanningsbakgrunn, rett til opplæring, kartlegging av lærevansker og motivasjon for utdanning hos innsatte i nordiske fengsler. Fylkesmannen i Hordaland administrerer og leder prosjektet.

Alle de nordiske landene er med i kartleggingen. Hvert land gjennomfører en nasjonal kartlegging etter mønster av den kartleggingen som ble gjennomført blant alle innsatte i norske fengsel i februar 2006. Faglig ansvarlig for denne kartlegginga var Institutt for en Samfunnspsykologi, UiB og Fylkesmannen i Hordaland administrerte arbeidet. På bakgrunn av sammenlikning av resultatene fra undersøkelsene i hvert land, vil en felles nordisk rapport bli utarbeidet. I tillegg vil resultatene bli publisert i tidsskriftartikler og på konferanser i Norden og Europa elles. Det er forventet at resultatene vil gi ny kunnskap om innsatte sine utdanningsbehov og skape grunnlag for en mer forskingsbasert fengselsundervisning i Norden. Arbeidet skal være ferdig våren 2008.Stort behov for opplæring
i nordiske fengsel

En nordisk kartlegging ledet av Fylkesmannen i Hordaland, Norge viser at mellom sju og seksten prosent av de innsatte i de nordiske landene har ingen fullført utdanning. Mangel på ikt-utstyr er det som innsatte under utdanning i de fem landene opplever som det største problemet for å fullføre utdanning i fengslet.
Les mere... (pdf)

RAPPORTER

Å lære bak murene

Utdannelse og kriminalomsorg i et livslangt læringsperspektiv. Nordisk kartlegging av fengselsundervisningen.
Link til NMR

Nordic Prison Education

A Lifelong Learning Perspective
Link til NMR