Nordisk konferens 2012 - Den profesjonelle alfabetiseringslæreren

19.-21. september 2012, Sandefjord Park Hotell
Alfabetiseringskonferansen er et ledd i det nordiske alfaråds arbeid og er knyttet til formålsparagrafen for rådet og til de styringsdokumentene som hvert år urarbeides i tilknytning til den overordnede virksomhetsplan for  NVL.

 

Konferanseprogrammet ligger her: PDF

Foredrag og presentasjoner i plenum

Det var i alt seks foredrag i plenum i tillegg til åpning og avslutning. Se presentasjonene nedenfor

De nordiske grupper

Deltakerne ble delt inn i 18 grupper. Det vil si ca. 10 personer i hver gruppe. Alle gruppene hadde deltakere fra mer enn ett land. I løpet av konferansen var det tre møter. Hvert møte var på 1,5 timer. Tema for diskusjonen på møtene var utkastet til kompetansebeskrivelser. Gruppene rapporterte per mail til Alfarådet. Se omtalen av kompetansebeskrivelsene nedenfor.

Workshops

Workshops ble arrangert som karusell. Alle deltakere deltok på alle workshops. Hver sesjon hadde 30 minutter til rådighet, 20 min presentasjon 10 minutter til å forflytte seg på. Deltakerne ble delt inn i fem grupper slik at de gikk inn i karusellen i henhold til den bokstaven de hadde fått.  De som holdt en workshop måtte holde den fem ganger. Se presentasjonene nedenfor.

Postere

Det ble trykket opp nitten postere i A2 format som var tilgjengelig under hele konferansen. Posterne inneholdt tabeller hentet fra den opprinnelige KAN rapporten. Tabellene er justert og tabellene er ført fram til 2012.  Nytt er at posterne er gruppert innenfor fem temaer:
A: (1-4) Styring og ansvar
B: (1-6) Utdanning og deltakere
C: (1-2) Lærernes kompetanse
D: (1-2) Statsborgerskap
E: (1-5) De nordiske lands organisasjon

>>> Till Tabell-sidan

Presentasjoner:

Velkommen v/Helga Arnesen, se vedlegg: PDF
Åpning ved statssektretær i Barne, likestillings og inkluderingsdepartementet(BLD) Ahmad Ghanizadeh, se vedlegg: PDF

I plenum:

Bjarne Wahlgren, Århus universitet: Voksenpædagogisk kompetence – Hvad ved vi?: PDF 
Qarin Franker, Universitetet i Göteborg og Lilly Christensen, VoksenUddannelsescenter Frederiksberg, VUF: Presentasjon av Alfarådets forslag til   «En kompetensbeskrivning för en professionell alfabetiseringslärar»: PDF
Vigdis Alver, Høgskolen i Bergen: Nyere leseteorier i lys av undervisning av deltakere med liten eller ingen skoleerfaring: PDF
Toril Sjo, universitetet i Oslo:  Muntlig begynneropplæring: PDF
Elisabeth Bergander, Oslo Voksenopplæring Skullerud :Å skrive seg til lesing ved hjelp av lydende tastatur og talesyntese: PDF
Qarin Franker og Lilly Christensen: Kompetansebeskrivelsen», perspektiver og videre arbeid, se vedlegg: PDF

Avslutning: Peter Villads Vedel, se vedlegg: PDF
Alfarådet: Oppsummering og avslutning, se vedlegg: PDF

Workshops

Workshops ble arrangert som karusell. Alle deltakere deltok på alle workshops. Hver sesjon hadde 30 minutt til rådighet, 20 min presentasjon 10 minutter til å forflytte seg på. Deltakerne ble delt inn i fem grupper slik at de gikk inn i karusellen i henhold til den bokstaven de hadde fått.  De som holdt en workshop måtte holde den fem ganger.

A: Toril Sjo, Norge: Muntlig begynneropplæring: PDF
B: Kawkab Tomas och Rose-Marie Levinsson, Sverige: Morsmålsstøttet undervisning: PDF
C: Lene Rybner, Danmark: Smartphone som læringsverktøy: PDF
D: Marja Liisa Toivanen, Finland:  «Å läsa tilsamans», presentasjon av et prosjekt hvor frivillige organisasjoner har en rolle: PDF
E: Paula Bosch, Nederland: Workshop on Mosaic: Empowerment of low-literate mothers in Amsterdam: PDF

Kompetansebeskrivelsene

Gjennom de to siste årene har rådet arbeidet med å uforme et forslag til en bekrivelse av den kompetanse en alfabetiseringslærer må ha. Alfarådet har også mottat penger fra Nordplus Horizontal til dette arbeidet.
Forslaget ble sendt ut til alle konferanse deltakere på forhånd. I tillegg til å bli presentert i plenum var de tema for diskusjon i de nordiske gruppene, se disse: PDF

Videre arbeid med kompetansemålene

Kommentarene som kom inn fra de nordiske gruppene skal innarbeides i det opprinnelige forslaget. Dette arbeidet ventes å være ferdig i 2012. Det ferdige dokumentet vil være alfarådets anbefaling og sendes til l NVL og også til de nordiske lands undervisningsmyndigheter.