Nordiska alfabetiserings-konferenser

 

Nordiska alfabetiseringskonferenser 1998 – 2008


Sedan 1998 har Nationellt Centrum för sfi och svenska som andraspråk (NC) i Stockholm och Institutet för svenska som andraspråk (ISA) på Institutionen för svenska språket vid Göteborgs universitet anordnat nordiska konferenser, där alfabetiseringslärare från Nordens samtliga länder har träffats. Konferenserna har arrangerats i ett samarbete med Nordens Folkliga Akademi (NFA) och Nordiska Folkhögskolan i Kungälv. Dessa, sammanlagt elva, nordiska konferenser har visat på ett stort och stadigt ökande intresse för erfarenhetsutbyte och utveckling inom alfabetiseringsområdet.
Nästa alfabetiseringskonferens kommer att hållas i Danmark hösten 2010. Alfarådet har beslutat att konferenserna i fortsättningen skall hållas vartannat år och ambulera mellan länderna.
Nedan finns en förteckning över konferensernas teman med en länk till programmet och för vissa finns det också en länk till en sammanfattning av konferensen. Filformatet i samtliga fall är pdf.

2008 april

Alfabetisering i förändring

Program

2005 september

Aspekter på litteracitet – i och utanför alfabetiseringsprocessen

Program | Sammanfattning

2004 mars

Tankar om skrift – ett internationellt perspektiv på alfabetisering

Program

2003 mars

Hverdagsliv og arbeidsliv, utgångspunkt, innhold og mål för alfabetiseringen

Program | Sammanfattning

2002 november

Program

2002 mars

Modersmål och bildetolkning – snarvei till det nye språket

Program | Sammanfattning

2001 mars, september

Alfabetisering – förväntningar och måluppfyllelse

Möte mellan samhällets, utbildningens, lärarnas och deltagarnas förväntningar och krav.

Program | Sammanfattning

1999 september

På alfabetiseringens arena – som deltaker eller tilskurer (åskådare)?

Program | Sammanfattning

1999 mars

Pedagogik och yttre ramar

Program | Sammanfattning

1998 mars

En gång analfabet – alltid analfabet?

Program