Nordiske broer for livslang læring

Reykjavik 10. - 11 juni 2014

 
 

Invitasjon

Nordisk ministerråd og Nordisk Nettverk for Voksnes Læring inviterer under det islandske formannskapet til en nordisk konferanse om Nordiske broer for livslang læring i Reykjavik 10. og 11. juni 2014

 

Bærekraftig nordisk velferd
Programmet «Hållbar nordisk välfärd» handler om å finne nye og innovative løsninger. Løsninger som skal bidra til økt kvalitet og likestilling i utdanning, arbeid og helse for Nordens 25 millioner innbyggere. Konferansen skal bidra til at Ministerrådets diskusjon om bærekraftig nordisk velferd løftes frem og spres til nasjonale arenaer og miljøer innenfor voksnes læring. For å lykkes med bærekraftig utvikling av den Nordiske velferden, som legger grunnlag for innovasjon, konkurransekraft og produktivitet, kreves et bredt engasjement fra alle instanser, offentlige, private og frivillige opplæringsaktører. Arbeidsliv og utdanningssystem må satse på å bygge broer for utvikling av kompetanse og kunnskap.

 

Konferansen skal utfordre til tverrfaglig samarbeid og nettverksbygging mellom interessenter på alle nivåer og skape dialog mellom forskjellige sektorer innenfor voksnes læring. Nye former, verktøy og metoder for samarbeid skall presenteres og diskuteres.

 

Følgene stikkord beskriver konferansens karakter: samarbeid, kommunikasjon, læring i nettverk og brobygging. Nordiske broer skal være nordisk møte for å drøfte emner som for eksempel:

 • Hvordan tilrettelegges det for tverrsektorielt samarbeid?
 • Hvordan fungerer kulturmøtet mellom utdanning og arbeidsliv, mellom ulike utdanningsformer og arenaer?
 • Hvordan kan de ulike systemene komplettere hver andre?
 • Hvordan kan vi lære av hverandre?

 

Metode og format

Konferansens arbeidsmetoder skal integrere Biophilia erfaringer (kreativitet som forskningsmetode) som har vært utprøvd og testet i Island og skal på forskjellige plan diskuteres med hele Norden under Islands formannskap i 2014. Metoden brukes for å forbedre samarbeidet mellom vitenskap, kultur og utdanning. Konferansens deltakere skal inviteres til «Teamwork uten grenser» etter Biofilies modell; bli kjent med ny forskning, prøve forskningsbasert utviklingsarbeid, og i arbeidsprosessen å integrere kunst, naturvitenskap, voksenpedagogikk og ikt/media. Eller som den kjente engelsk naturviteren og programlederen Sir David Attenborough  sier: ”Biophilia oppfordrer oss til å lytte, lære og skape!”

 

Konferansen organiseres med plenum med runde bord, ice-breakers, gruppearbeid, fish-bowl/lærings café etc. og musikalske og kulturelle innslag. Konferansen finner sted i Harpa som skaper en kreativ og åpen ramme for konferansen.

 

Innhold – Broer

Arrangørene inviterer deltakerne til å bruke og tolke konferansens metafor, broen, for å skape dialog og diskusjon om nye metoder og samarbeidsformer mellom ulike nivåer i utdanningssystemet, mellom ulike sektorer innenfor voksnes læring og mellom offentlig og privat sektor. Teoretiske innlegg og praksispresentasjoner kring brobygging skal synliggjøres under konferansen og dokumenteres til videre arbeid og utvikling. Etterfølgende er beskrivelse på fire kategorier av tematiskebroer. 

 

Praksis – teori

Forskningssamarbeid skjer i økende grad over landegrenser og det finnes potensiale i Norden for å forbedre bruk og implementering av nordiske analyser og forskningsprosjekter i alle sektorer innenfor voksnes læring.

 

Utdanning – arbeidsliv

Nordisk ministerråd satser på kunnskapsutvikling på tvers av utdanningssystemer, arbeids- og samfunnsliv. Man etterlyser mer effektive samarbeidsformer mellom arbeidsliv og voksnes læring for å fremme individuell mobilitet og bedre stilling i arbeidslivet.

 

Utdanning – kultur – natur

Det islandske prosjektet Biophilia er ett eksempel på innovative samarbeidsformer mellom forskjellige områder i samfunnet, som for eksempel utdanningssystemet, kulturinstitusjoner, naturvitenskaplige forskningsinstitusjoner og foreninger på grasrotnivå.

 

Policy og praksis

Liten maktdistanse og likhet karakteriserer de Nordiske samfunnene og organisasjoner. For å opprettholde velferden er det nyttig å bruke organisasjoners og utdanningstilbyders erfaringer, som er en ressurs for policyutvikling innenfor området for voksnes læring.

 

Målgruppe:

 • Nasjonale myndigheter, ansvarlige for livslang læring, (ministerier / departementer / direktorater).
 • Ansvarlige instanser for voksnes læring på kommunalt og regionalt nivå.
 • Nordiske organisasjoner og nettverk innenfor voksnes læring.
 • Nasjonale paraplyorganisasjoner innenfor voksnes læring, både formell voksenopplæring, folkeopplysning og deres medlemmer.
 • Arbeidsmarkedets partnere og nasjonale organisasjoner i arbeidslivet.
 • Politikere innenfor utdanningsområdet i de nordiske landene.
 • Nordisk Råd og Nordisk Ministerråd og sektorene voksnes læring og arbeidsliv.

 

Konferansen planlegges og gjennomføres av NVL for Embedsmannskomiteen for utdanning og forskning under Nordisk Ministerråd, Utdannings- og forsknings- og kulturdepartementet på Island, Arbeidslivets opplæringssenter på Island og NVL.

 

 

 

 

Stefán Stefánsson                                                                            Antra Carlsen

Avdelingsleder i utdanningsdepartementet                                  Hovedkoordinator NVL

Leder for MR-U