Nordiskt Nätverk för Validering - Verksamhetsplan 2014

 

Nordiskt Expertnätverk för Validering

Verksamhetsplan 2014


3. Validering

3.1. Verksamhetsmål

•    NVL har diskuterat och bidragit till implementering av EU.s guidelines om validering.

•    NVL har med anledning av Rekommendationen om validering av icke-formellt och informellt lärande per den 20 december 2012 från Europeiska unionens råd, utarbetat en Roadmap 2018 – to the New Competence Economy. 

•    NVL har föreslagit områden i behov av ytterligare forskning och utarbetat underlag för begäran om extra medel för ett sådant mindre forskningsuppdrag. Det handlar om att i praktiken pröva den kvalitetsmodell som Nordplusprojektet ”Kvalitetsmodel til validering i Norden – et utviklingsprojekt 2012-13” utarbetat eller en fördjupad studie riktat mot samhällsekonomiska effekter. I ett första steg har ett möte mellan nordiska forskare arrangerats maj 2014.

•    Några organisationer, representerade i NVLs valideringsnätverk, har ansökt om medel för ett Nordplusprojekt med fokus på professionella kompetenser för dem som har uppgifter inom validering. Expertnätverket kommer att fungera som styrgrupp och bidra till spridning av resultat om projektansökan beviljas.

•    NVL har diskuterat roller och kompetensprofiler för de som arbetar med validering av icke-formell och informellt lärande och hur dessa kompetenser på olika sätt kan styrkas.  NVL har haft särskilt fokus på vägledare och de som bedömer kompetens.

•    NVL har bidragit till att belysa de olika EU-verktyg och system som utvecklats för att möjliggöra internationell rörlighet inom utbildning och arbetsmarknad. Det gäller ECVET, EQF, EQAVET och Europass som är olika verktyg för att värdera och jämföra utbildningar och erhållna kvalifikationer. Arbetet genomförs i samarbete med nordiskt nätverk för EQF och NQF.

•    Nätverkets medlemmar har via särskilda nationella medel och nationella valideringsnätverk bidragit till utveckling av validering i eget land. De nationella valideringsnätverken bidrar dessutom med underlag in i det nordiska valideringsnätverkets arbete.   

•    NVL:s webbsidor om Validering är uppdaterade och aktuella.


 
3.2. Uppföljning

3.2.1 Nordiskt expertnätverk för validering

•    Expertnätverket har diskuterat och analyserat EUs nya guidelines, övervägt och bidragit till nationell implementering av dessa genom de nationella valideringsgrupperna. 

•    Expertnätverket har utarbetat och på webb publicerat dokumentet Roadmap 2018 – to the New Competence Economy med rekommendationer kring validering.

•    Expertnätverket har vid ett forskarmöte i maj diskuterat och bedömt områden för ytterligare forskning och som nätverket har möjlighet att ta initiativ till. Forskarmötet har resulterat i fördjupad kunskap om valideringsforskning i nuläget, synliggjort behov av fortsatta insatser som nätverket kan genomföra samt tagit fram ett underlag för begäran om extra medel för ett mindre forskning/uppföljningsuppdrag kring kvalitetsmodellen. 

•    Expertnätverket har fungerat som styrgrupp för nytt Nordplusprojekt med fokus på professionella kompetenser för dem som har uppgifter inom validering och har bidragit till spridning av resultat. 

•    Expertnätverk har, i samverkan med NVLs Vägledarnätverk, utbytt erfarenheter och diskuterat vägledarens roll i valideringsprocessen och vilken kompetens vägledaren behöver ha för detta uppdrag. Nätverket har i detta arbete samarbetat med representanter inom EU-projektet ELGPN.

•    Expertnätverket har deltagit och medverkat i en nordisk konferens vars syfte är att belysa hur samverkan mellan EU-verktygen EUROPASS, ECVET, EQAVET och EQF/NQF sker inom och mellan de nordiska länderna. Konferensen har genomförts i samarbete med nordiskt nätverk för EQF och NQF, preliminärt september 2014. 

•    Några medlemmar ur expertnätverket har medverkat i Biennalen i Rotterdam 10-11 april, medan några andra medlemmar medverkat i den nordiska konferensen i Reykjavik 10-11 juni.

•    Expertnätverkets medlemmar bidrar till nationell utveckling av validering genom medverkan i nationella valideringsnätverk/grupper. Erfarenheter från grupperna utgör underlag i expertnätverkets nordiska arbete.  

•    Informationen på NVLs webbsidor om Validering revideras och uppdateras kontinuerligt.


 
Mötesplan 2014

30-31 januari     
Nätverksmöte i Köpenhamn
Fortsatt arbete med Roadmap 2018 genom att beskriva ett antal teman: hur validering kan styrkas i praktiken, kompetensutveckling och professionalisering av de som arbetar med validering, metodutveckling, kvalitetsutveckling och didaktiska utmaningar. Förberedelser inför Biennalen (se nedan), inspel till forskarmötet, påbörja genomgång av landsvisa informationer kring pågående valideringsarbete.

09-11 april    
Några medlemmar (grupp I) deltar och medverkar i Biennal about Validation, Rotterdam

5-6 maj    
Nätverksmöte i Oslo
Genomförs i anslutning till forskarmötet och som efterarbete av Biennalen. Utarbeta ansökan om särskilda forsknings-/uppföljningsmedel (t.ex. Kvalitet i validering), slutföra arbete med Roadmap 2018. Diskussion kring samarbete med vägledarnätverket. En arbetsgrupp (validering + vägledare inkl. ELGPN) bildas som ges uppdraget att arbeta kartlägga vägledarens roll i valideringsprocessen. Fortsatt genomgång av landsvisa informationer kring pågående valideringsarbete.

7 maj    
Forskarmöte, Oslo
Inventering av aktuell forskning kring validering, samtal om vilka behov av forskning på området som valideringsnätverket identifierat, vilka möjligheter och behov forskarna identifierat.

10-11 juni    
Några andra medlemmar (Grupp II) deltar och medverkar i nordisk konferens, Reykjavik, med rubriken Nordiska broar för livslångt lärande

18 september     
Konferens kring EQF och andra EU-verktyg inkl. validering, Reykjavik Nätverket medverkar och deltar.

19 september    
Nätverksmöte i Reykjavik
Roadmap 2018 klar, spridning diskuteras, ansökan om särskilda forsknings-/uppföljningsmedel (t.ex. Kvalitet i validering) färdigställs, långsiktig planering, verksamhetsplan 2015. Rapport från arbetsgruppen som kartlägger vägledarens roll i validering. Fortsatt genomgång av landsvisa informationer kring pågående valideringsarbete.