Nordiskt expertnätverk för validering (Valideringsnätverk)

 

Valideringsnätverket har uppdrag att följa och bidra till utveckling av validering i de nordiska länderna. Nätverkets medlemmar representerar arbetslivet, utbildningssektorn, folkbildningen och forskningsmiljön. Nätverket bevakar och följer Nordplus-projekt inom validering samt följer även utvecklingen av validering på europeisk nivå.

Aktuellt 2013

Nätverket gör insatser på nordisk och nationell nivå med utgångspunkt i de rekommendationer som utarbetats under 2009-2010. Udfordringer i arbejdet med anerkendelse af realkompetence (ARK) / validering i de nordiske lande: PDF

• Nätverket diskuterar och bidrar till implementering av EU.s guidelines om validering.

• Nätverket bidrar till att belysa de olika EU-verktyg och system som utvecklats för att möjliggöra internationell rörlighet inom utbildning och arbetsmarknad. Det gäller ECVET, EQF, EQAVET och Europass som är olika verktyg för att värdera och jämföra utbildningar och erhållna kvalifikationer. Nätverket diskuterar validering i förhållande till nationellt arbete med EQF och NQF Arbetet genomförs i samarbete med nordiskt nätverk för EQF och NQF.

• Nätverket diskuterar och vid behov reviderar tidigare publicerade nordiska utmaningar och rekommendationer från 2009.

• Nätverket är styrgrupp för Nordplus projektet del 2 ”Kvalitet i validering i Norden”. Utifrån den kartläggning som publicerats 2012 utarbetas praktiska rekommendationer kring vilka insatser som behövs för att kvaliteten i validering ska förbättras. Nätverket bidrar till spridning av resultaten genom att medverka i ett nordiskt seminarium i Stockholm 29 maj. 
>>> Mer info på NVL:s Kalendersida.

• Nätverket föreslår områden i behov av ytterligare forskning och utarbetar vid behov underlag för begäran om extra medel för ett sådant mindre forskningsuppdrag.

• Valideringsnätverket samarbetar med Vägledarnätverk i syfte att klargöra vägledarens roll och nödvändig kompetens i valideringsprocessen.

Mötesplan 2013-2014 
• 6-8 februari: Nätverksmöte i Oslo 
• 29-31 maj: Kvalitetskonferens och nätverksmöte i Stockholm o Västerås 
• 3-4 oktober: Nätverksmöte i Helsingfors 
• Konferens kring EQF och andra EU-verktyg inkl. validering, Stockholm är flyttad, preliminärt till januari 2014 
• Planerat nätverksmöte december är flyttat, preliminärt till januari 2014.