Nordiskt nätverk för Vägledning: Verksamhetsplan 2014

Verksamhetsmål, prioriterade insatser och mötesplan för 2014.

 
Nordiskt nätverk för Vägledning: Verksamhetsplan 2014 Unknown/norden.org

4.1. Verksamhetsmål

• NVL har bidragit till synergier på policynivå mellan Norden och Europa genom samarbete med European Lifelong Guidance Policy Network, ELPGN.
• NVL har spridit information om vägledarnas mångkulturella kompetenser till nordiska vägledarmiljöer och varit med om att bidra till kvalitetsutveckling och innehållet i vägledningsutbildningarna. 
• NVL har skapat möjligheter till nätverksbildande och kommunikation mellan nordiska utbildare, forskare och praktiker inom branschen.
• NVL har formulerat sig kring vägledarens roll och kompetens i valideringsprocessen.
• NVL har fortsatt samarbete med Nordiska förbundet för studie- och yrkesvägledning, NFSY.
• NVL har spridit information om det aktuella inom vuxenvägledningen i Norden. 

4.2.1 Nordiskt Nätverk för Vägledning: prioriterade insatser

• Ett nordiskt forskarteam sammanställer material som producerats om karriärhantering (CMS) i Norden i samarbete med de nordiska medlemmarna inom ELPGN. På basis av materialet utarbetar forskarteamet ett underlag (Concept Note) för en bredare diskussion. Nätverket medverkar till att skapa nordiska mötesplatser för diskussion och erfarenhetsutbyte om karriärhanteringen. 
• Nätverket sprider resultat av sitt arbete om vägledarnas mångkulturella kompetenser till nordiska vägledarmiljöer. 
• Nätverket kartlägger tillsammans med valideringsnätverket vägledarens roll inom valideringen samt de kompetenser som krävs av vägledaren i valideringsprocessen. Resultaten presenteras på nätverkets webbsida. 
• Nätverket förbereder ett gemensamt möte med NFSY. 
• Nätverket följer upp Nordplus-projektet "Vala" som har som mål att utveckla samarbete mellan institutioner med vägledarutbildningarna inom högre utbildningen.  
• Nätverket bidrar till planeringen och genomförandet av en vägledarkonferens på Grönland den 18 - 19 mars 2014.
• Nätverket bidrar till en workshop på en nordisk konferens i Reykjavik den 10 - 11 juni 2014.
• Informationen om vägledning på NVL:s webb revideras och uppdateras.
• Nätverket inleder en utredning om koordineringen och samordningen av vägledningen i de nordiska länderna.  


MÖTESPLAN 2014

18 - 20 mars, Konferens och nätverksmöte i Nuuk
Konferens: Nätverket bidrar med workshops på konferensen "Vejledning i Arbejdslivet" i Nuuk. 
Nätverksmöte: En arbetsplan för kartläggningen om vägledningen roll i valideringsprocessen diskuteras och fastställs på nätverksmötet efter konferensen. 

10 - 12 juni, Konferens och nätverksmöte i Reykjavik 
Konferens: Ev. medverkan på en workshop på konferensen "Nordiske broer for livslang læring". 
Nätverksmöte: Presentation av arbetet med karriärhanteringen (CMS) i Norden samt diskussion om nätverkets roll i processen. Uppföljning av kartläggning om vägledningens roll i valideringen. Presentation av planerna runt finlandssvenska vägledardagar den 8 - 9 oktober och diskussion om ett eventuellt möte med NFSY. Spridningen av skriften "Mångkulturella möten i professionell vägledning" följs upp. Diskussion om en utredning om koordineringen och samordningen av vägledningen i Norden. 

8 - 9 oktober, Finlandssvenska vägledardagar och nätverksmöte i Helsingfors
Seminariet: Nätverket deltar och ev. bidrar till vägledardagarna. 
Nätverksmöte: Uppföljning av pågående arbeten: karriärhantering (CMS), vägledningens roll inom valideringen samt koordineringen och samordningen av vägledningen i Norden. Preliminära planer för verksamhetsplan 2015. 

3 - 4 december Nätverksmöte i Köpenhamn eller Stockholm
Genomgång av och ev. uppdatering av information på nätverkets webbsida. Nätverkets verksamhetsplan för 2015.