Nordiskt samarbete kring vuxnas grundläggande färdigheter behövs

2016 är Finland ordförandeland för det nordiska samarbetet. Idag hålls ett nordiskt expertseminarium kring baskunskaper i Helsingfors.

 
Svante Sandell och Graciela Sbertoli presenterar rapportutkastet. Johanni Larjanko Svante Sandell och Graciela Sbertoli presenterar rapportutkastet.

Idag träffas experter från hela Norden i Helsingfors för ett seminarium sammankallat av finska Undervisnings- och kulturministeriet inom ramen för det finska ordförandeskapet i det nordiska samarbetet. Tema för seminariet är ”Baskunskaper i utbildningssystemen och på arbetsplatsen”. En av de viktigare frågorna är att diskutera om det behövs ett nytt NVL-nätverk kring detta tema. Svante Sandell, NVL-koordinator i Sverige presenterade ett första utkast till rapport som genomförts av en arbetsgrupp som tittat på behovet av ett sådant nätverk.

En första försiktig slutsats är att ett nätverk behövs. För att det skall vara ändamålsenligt måste det ha ett klart mandat, titta på lärarfortbildningen, samarbeta nära med redan existerande NVL-nätverk, och jobba på policynivå, konstaterade Graciela Sbertoli, som också sitter i arbetsgruppen. Enligt Graciela behöver nätverket från början enas kring gemensamt intressanta teman. Den stora utmaningen är att gruppen skall kunna arbeta både på policynivå och på samma kunna vara en resurspool. Båda dessa två i sig motsatta saker behövs lika mycket.

 

En av de NVL-nätverk som redan arbetar aktivt är Kompetenser sett från arbetslivet. Ingegerd Green, som sitter i gruppen, berättar kort om utmaningen som man står inför.