Norge

 

Norge

 

Kort beskrivelse av systemet for realkompetansevurdering/validering

I Norge defineres realkompetanse som all den kompetansen en person har skaffet seg gjennom betalt eller ubetalt arbeid, etter- og videreutdanning, fritidsaktiviteter og annet som kommer i tillegg til den kompetansen som er dokumentert gjennom grunnutdanning (formell, ikke-formell og uformell kompetanse).

Arbeidet med formell realkompetansevurdering i Norge slik det er organisert i dag, handler om vurdering av realkompetanse inn mot det formelle utdanningssystemet (grunnskole, videregående opplæring, fagskoleutdanning og universitets- og høyskoleutdanning).

Realkompetansen blir vurdert mot kompetansemålene i fastsatte læreplaner, fagplaner, studieprogram etc. som grunnlag både for inntak/opptak til studier og for fritak/avkortning i ulike utdannings- og studieprogram i det formelle utdanningssystemet.

Foto: Johannes Jansson/norden.org
Foto: Johannes Jansson/norden.org