Norge bør utnytte det potensialet som MOOC kan gi

I juni 2013 oppnevnte den norske regjeringen et utvalg til å utrede hvilke muligheter og utfordringer som følger av fremveksten av MOOCs (Massive Open Online Courses) og lignende tilbud.

 

De har allerede levert en delrapport med klare anbefalinger: «Utvalget stiller seg positiv til MOOC og lignende tilbud, det vil si andre former for nettbaserte tilbud eller tilbud som kombinerer nett- og campusundervisning. Utvalget mener at Norge bør utnytte det potensialet som MOOC kan gi som supplement til eller del av norsk høyere utdanning. Dersom Norge skal evne å utnytte dette potensialet må myndighetene og universitets- og høyskolesektoren ta strategiske og faglige grep.» skriver de i rapporten.  Rapporten tar for seg omfang, aktører og utvikling av MOOCs, både nasjonalt og internasjonalt, drivkreftene bak utviklingen, og hvilke aktører og tilbud som kan antas å lykkes. Den omtaler også hvilke faglige støttesystemer som bygges opp rundt tilbudene og hva denne utviklingen kan tenkes å bety for Norge i et bredt samfunnsperspektiv. Til sommeren 2014 skal utvalget levere en mer detaljert rapport med råd om hvordan Norge bør forholde seg til denne utviklingen.  

Les hele delrapporten her: PDF