Norge trenger arbeidskraft

 
Arbeids- og inkluderingsminister Bjarne Håkon Hanssen presenterte nylig stortingsmeldingen om arbeidsinnvandring. Det er ca 77000 utlendinger som har arbeidstillatelse i Norge, bare 10 % er borgere utenfor EØS.
Men vi trenger flere. - Regjeringen foreslår derfor å forenkle regelverket for rekruttering av arbeidstakere fra land både i og utenfor EØS-området. Arbeidstakerne skal få anledning til å starte og arbeide før tillatelse foreligger. Samtidig får arbeidsgiverne et større ansvar ved rekruttering.
Men regjeringen tar også ansvar og foreslår flere tiltak for mer og bedre samordnet informasjon, samt enklere og raskere saksbehandling ved rekruttering av utenlandsk arbeidskraft. I tillegg skal arbeidsinnvandrere og deres familiemedlemmer som bosetter seg her raskt få kjennskap til rettigheter og plikter, gis bedre muligheter til å lære norsk og få kunnskap om det norske samfunnet.