Norge vinner VPL-pris 2019 med “Balansekunst”

 

“Balansekunst" är en modell och en metod som gör det möjligt att beskriva färdigheter införskaffade I arbetslivet så att de kan förstås både i en vidare kontext och inom utbildningssystemet. Projektet fokuserade på färdigheter inom försäljning, men de deltagande organisationerna anser att metoden går att anpassa till alla typer av arbetsplatser. Projektet är en del av Norges nationella kompetensstrategi 2017-2021.

Det är arbetsgivarnas centralorganisation ”Virke” som initierat och genomfört projektet. Virke sitter med i åtskilliga nationella kommittéer som behandlar kompetensförsörjning i Norge. Organisationen representerar över 21 000 företag i Norge. Virke har också varit aktiv i det nordiska nätverket Kompetanse sett fra arbeidslivet, som drevs av NVL 2014-2017. I sin slutrapport underströk nätverket valideringens roll och konstaterade att “Valideringen och kompetensbeviset ger individen bättre förutsättningar för rörlighet inom anställningen eller mellan anställningar. Arbetsgivaren kan få en skarp bild av vilken kompetens som finns, eller saknas, i verksamheten och kan använda informationen till att utforma handlingsplaner för rekrytering, kompetensutveckling och för hur den befintliga kompetensen bäst tillvaratas”.

VPL-Biennale video om ”Balansekunst”

Rapport Kompetens ur ett arbetslivsperspektiv (2017)

Mer om VPL Biennale i Berlin

Läs dialogweb artikel "Tormod Skjerve - en stødig og kompetent "balansekunstner""