Norjalaisille työnantajille hyvät viestintätaidot ovat kaikkein tärkeintä osaamista

Johtajat etsivät työntekijöitä, joilla on hyvät viestintätaidot. Tämä käy ilmi Norjan osaamisviraston Kompetanse Norgen vuotuisesta tutkimusbarometrista, jossa tutkitaan norjalaistyöpaikkojen rekrytointi- ja osaamistarpeita.

 
Kyky selittää omaa alaa ymmärrettävästi työtovereille, joilla on erilaiset ammattitaustat,  luo hyvän pohjan uusien ratkaisujen löytämiselle. Kuva: Pexels Kyky selittää omaa alaa ymmärrettävästi työtovereille, joilla on erilaiset ammattitaustat, luo hyvän pohjan uusien ratkaisujen löytämiselle. Kuva: Pexels

Viestintätaidot arvioidaan tutkimuksessa kaikkia muita taitoja tärkeämmäksi. Peräti 31 % tutkimukseen osallistuneista organisaatioista on tästä samaa mieltä. Ammatillinen osaaminen on tärkeintä 29 prosentin mielestä. Seuraavaksi listalla sijoittuvat yhteistyötaidot, jota pitää tärkeimpänä 17 % vastaajista. 

Sosiaaliset taidot ja tunnetaidot ovat siis korkeassa kurssissa aikana, jolloin norjalaista työelämää leimaavat digitalisaatio, automatisaatio ja lisääntyvät osaamisvaatimukset.

– Kyky kommunikoida ja tehdä yhteistyötä toisten kanssa nousevat vastauksissa esiin tärkeinä. Tämä saattaa sekä avata sosiaalisesti lahjakkaille ihmisille lisää uramahdollisuuksia että vaikuttaa tulevaisuuden rekrytointikäytäntöihin, toteaa Kompetanse Norgen vt. johtaja Anders F. Anderssen.

Miksi sosiaaliset taidot ovat niin tärkeitä?

Tulevaisuuden haasteiden ratkaiseminen edellyttää eri ammattialojen ja -kuntien rajat ylittävää yhteistyötä. Viestintätaidot täydentävät ammattiosaamista.   

– On tärkeää tuoda esiin, että myös sosiaalisia taitoja ja tunnetaitoja voi oppia. Näiden taitojen tullessa yhä kysytymmiksi niitä on syytä painottaa myös koulutuksessa ja opetuksessa. Tällä hetkellä koulutuksessa painotetaan enimmäkseen ammatillista ja teknistä osaamista, Kompetanse Norgen Anderssen sanoo.

Viestintätaidot tärkein osaamisalue kaikilla sektoreilla 

Viestintätaidot nähdään tärkeiksi niin julkisella sektorilla – esimerkiksi terveys-, opetus- ja päivähoitoalalla – kuin palvelu- ja pankkialalla. Julkisella puolella jopa 35 % ja yksityisellä sektorilla 31 % pitää viestintää tärkeänä. 

Kulttuuri-, viihde- ja vapaa-aikasektorilla toimivista työpaikoista yli 50 % pitää hyviä viestintätaitoja tärkeinä. Tavarakauppa-alalla ja moottoriajoneuvojen korjausalalla luku on 48 %, terveys- ja sosiaalialalla 44 % ja majoitus- ja ravintola-alalla 42 %. Sellaisia aloja, joilla viestintätaidoille on vastausten mukaan vain vähän tarvetta, ovat kaivannaistoiminta (0 %), teollisuus (9 %), rakennus- ja maanrakennusala sekä maa-, metsä- ja kalatalous (10 %).

Tulevaisuuden tärkein taito

Viestintätaidot nousevat tärkeimmiksi myös kysyttäessä, mikä ominaisuus tulee olemaan tärkein työelämässä kolmen vuoden kuluttua. Yhteistyötaidot tulevat seuraavina 22 %:n osuudella. Vain ne työnantajat, joiden organisaatiossa on paljon täyttämättömiä osaamistarpeita, nostavat tärkeimmäksi ominaisuudeksi halun ammatilliseen kehittymiseen. Sen merkitystä painottaa 34 % näistä työpaikoista. 

Kyky kommunikoida toisten ihmisten kanssa tulee siis todennäköisesti olemaan yksi tärkeimmistä ominaisuuksista tulevaisuuden työelämässä. Niinpä työnantajien on äärimmäisen tärkeää panostaa siihen, että työntekijät saavat tarvittavan viestintäosaamisen.