Ny kartläggning visar stora påfrestningar på kommunernas utbildning för nyanlända

Länsstyrelserna har på regeringens uppdrag kartlagt vilka effekter ökningen av asylsökande från 2015 har skapat i kommunerna. Genomgången visar att många kommuner har långa köer till svenska för invandrare (SFI). Var femte kommun anger att problemen inom SFI är ”betydande” och 6% anger situationen som ”kritisk”.

 
Ny kartläggning visar stora påfrestningar på kommunernas utbildning för nyanlända TT/Länsstyrelserna

Kartläggningen har genomförts under det första kvartalet 2018. Det är tredje gången som den görs och precis som förra gången 2017 är kommunernas SFI en av de verksamheter som påverkats mest av den stora flyktingmottagningen 2015. 
Konkret handlar det framför allt om brist på lärare och lokaler, i många fall leder detta till att det skapas långa köer till utbildningarna. I vissa kommuner har det också inneburit en så lång kö att man inte klarat av att starta undervisningen i SFI inom den lagstadgade tiden.


Läs mer; https://www.svt.se/nyheter/inrikes/ny-kartlaggning-sfi-koer-gor-att-kommuner-bryter-mot-lagen