Ny rapport jämför för första gången de nordiska lärarutbildningarna

 
Detta avspeglar sig också i det faktum att allt fler lärarstudenter hoppar av utbildningen och att antalet ansökningar till lärarutbildningen sjunker. Att endast ungefär 1,2 sökanden per studieplats har lärarutbildningen som sitt förstahandsval är dock ett rekryteringsproblem. I Finland är samma siffra cirka 8 sökanden per plats, vilket återigen avspeglar lärarutbildningens mycket större popularitet och status där.
Nordiska ministerrådet publicerar nu en undersökning om lärarutbildningen i de nordiska länderna. Undersökningen är den första i sitt slag som jämför lärarutbildningarna i hela Norden. Rapporten har gjorts av Danmarks Evalueringsinstitut och Danmarks Pædagogiske Universitetsskole vid Århus universitet som efterfrågar mer djuplodande undersökningar som kan förklara orsakerna till de skillnader som rapporten pekar på och som kan visa vägen till en bättre lärarutbildning i de nordiska länderna.
Rapporten om de nordiska lärarutbildningarna:
norden.org