Ny stortingsmelding om styring av statlige universitet og høgskoler kommer våren 2021

Regjeringens ønsker et bedre system med tilbud om etter- og videreutdanning, for å dekke kompetansebehovet i arbeids- og næringslivet lokalt og nasjonalt.

 

Et av grepene for å få dette til er å foreta en grundig gjennomgang av hele finansieringen av universiteter og høyskoler, med mål om å støtte opp under systemet for etter- og videreutdanning.

Regjeringen ønsker et styringssystem som ivaretar sentrale samfunnsinteresser og regionale kunnskapsbehov, uten at det går på bekostning av akademisk frihet og institusjonelt selvstyre.

Samfunnsendringer og -utfordringer vi står overfor medfører en tydeligere rolle for universiteter og høyskoler. Flere må ta høyere utdanning, både som førstegangsstudenter og gjennom hele yrkeslivet. Utdanningene må gi kunnskaper og ferdigheter som er tilpasset arbeidslivet og de raske endringene som skjer der.

Les mer om intensjoner med meldingen her