Nya pedagogiska modeller för inklusion

”Hvad skal der til for at sikre god inklusion og integration af nyankomne i de nordiske lande?”
Det er det vigtige spørgsmålet, som projektet ”Lärande för arbejsliv och aktivt deltagande i samhälle” har som mål at besvare.

 
Urban Mill Urban Mill

De senere års store tilstrømning af mennesker med anden etnisk herkomst til flere nordiske lande har medført mange forskellige udfordringer med inklusion og integration. For at udvikle bæredygtige løsninger på disse komplekse udfordringer, har Nordisk Ministerråd initieret flere nordiske udviklingsprojekter om inklusion, integration og innovativ voksenpædagogik. Samtidig har de forskellige nordiske lande udviklet nationale initiativer til at løse lokale udfordringer.

Med udgangspunkt i disse initiativer har Nordisk Ministerråd i 2017 igangsat projektet ”Lärande för arbejdsliv och aktivt deltagande i samhälle”, med det formål at finde, samle og diskutere erfaringer fra forskellige relevante nordiske og nationale projekter indenfor integration og inklusion af voksne gennem nye pædagogiske modeller.

Projektets fokus er, at finde frem til hvordan de nordiske lande på god og effektiv vis kan integrere nyankomne i arbejdslivet og i nordiske samfund generelt. I de nordiske lande er der afprøvet forskellige pædagogiske modeller og måder hvorpå man at integrere de nyankomne. Projektet skal synligøre, formidle og systematisere disse modeller.

Som en del af projektet afholdes tre nordiske møder i løbet af 2017:

I Finland/Helsinki d. 31. maj, i Sverige/Lund d. 26. september og i Norge/Bergen d. 15. november

På møderne i Helsinki og Lund er fokus at af finde frem til, hvilke faktorer i de pædagogiske modeller, som har størst indflydelse på at skabe god inklusion. Dette sker gennem erfaringsudveksling, samarbejde og samskabelse mellem deltagerne, på baggrund af et par korte inspirerende oplæg samt diskussion.

På mødet i Bergen vil analyseresultaterne fra de to første møder blive præsenteret. Derefter vil der blive diskuteret, hvordan man fra systemniveau bedst kan understøtte inklusionsprojekterne.

På alle seminarer får deltagerne inden seminaret tilsendt en guideline, som de bliver bedt om at reflektere over. Guidelinen skal både bruges som udgangspunkt for diskussionerne på seminaret og som strukturerende princip for analysen af seminarets resultater.

Deltagerne bliver bedt om at give konkrete eksempler på hvordan deres projekt har ført til 1) inklusion i civil samfundet 2) inklusion i arbejdslivet 3) øget motivation for læring 4) innovation.

Desuden bliver deltagerne bedt om at overveje hvilke faktorer (herunder pædagogiske metoder) der havde ført til  1) inklusion i civil samfundet 2) inklusion i arbejdslivet 3) øget motivation for læring 4) innovation.

Til seminaret i Bergen udvikles en guideline rettet mod systemniveau.

I projektet søges

  1. finde konkrete faktorer, som har vist positiv effekt på inkludering.
  2. omsætte disse faktorer, så de kan tilbydes som kompetenceudvikling til undervisere indenfor voksenlæring. Underviserne skal derefter opsætte og tilpasse faktorerne til nye kontekster.
  3. finde frem til hvilke strukturelle initiativer, der kan understøtte en succesfuld implementering af inklusionsmodellerne. Altså system- og policy-udvikling.

Det første seminar i Helsinki

Seminaret blev afholdt på Urban Mill, som er en utraditionel og innovativ del af Aalto Universitet.

Seminaret startede med to keynote oplæg til inspiration. Oplæggene blev givet af henholdsvis Prof. Petri Salo og Prof. Pirjo Lahdenperä.

Resten af dagen var tilrettelagt som workshop med masser af ”active collaboration og co-creation” blandt deltagerne.

Dagen blev faciliteret af Maria Marquard (dansk NVL koordinator) og Nina Tange, som begge er tilknyttet projektet – og til daglig arbejder på Aarhus Universitet i København. 

I løbet af dagen arbejdede deltagerne på kryds og tværs via forskellige processer. Og de endte med at have svaret på:

  1. Hvilke specifikke ting har ført til inklusion i ”dit” projekt? – Hvilke faktorer virkede godt? – Hvordan og hvorfor?
  2. Hvordan kan vi udvikle og forbedre de pædagogiske modeller?

Bl.a. følgende faktorer blev vurderet som vigtige for vellykket integration:

  • Tæt samarbejde mellem relevante partnere: de nytilkomne selv, virksomheder, fagforeninger, skoler, integrationsarbejdere, de offentlige organisationer og civil samfundet.
  • Rotation mellem arbejde og sprogundervisning
  • At der findes frem til virksomheder, som har brug for de nytilkomnes arbejdskraft
  • At der var et godt samarbejde mellem nytilkommere og integrationsarbejdere.

Svarene vil indgå i den afsluttende rapport

Den sidste del af dagen havde fokus på hvordan Nordisk Ministerråd kan understøtte fremtidigt arbejde med inklusion.

Deltagerne tilbagemelding på dagen var meget positiv. Folk var virkelig glade for at have fået lov til at erfaringsudveksle med andre professionelle indenfor feltet. Og der var enighed om at en af de bedste ting Nordisk Ministerråd kan gøre er, at lave flere lignende seminarer.

Den eneste anke var, at der ikke var nogle nytilkomne repræsenteret. Der var blevet inviteret flere, men ingen kom. Dette gav anledning til overvejelser om hvordan man i fremtiden kan sikre at nytilkomne også bliver hørt.

FAKTABOX

Projekt: ”Lärande för arbetsliv och aktivt deltagande i samhälle”.

Syfte: systematisera, synliggöra och förmedla modeller och innovativa vuxenpedagogiska lösningar som är inkluderande, bidrar till etablering i arbetslivet, främjar deltagande i vuxnas i lärande och civilsamhälle.
Förväntat resultat: Nya perspektiv, idéer och åtgärder hur deltagande i arbetslivet, vuxenutbildningen och frivilliga organisationer kan främja inkludering och delaktighet
Metod: metoder och modeller diskuteras på tre dialogmöten och Norges förmanskapskonferens i Bergen i november.
Period: 2017
Finansiering: Nordiska Ministerrådet

Nina Tange
Aarhus Universitet

Detta är den första artikeln i en serie om integration, nyanlända och vuxnas lärande.

Nästa seminarium hålls i Lund 26 september. Läs mer och anmäl dig HÄR