Nyheter inom högskola och universitet

 

Regeringen föreslår att det ska bli enklare att studera utomlands med studiemedel

Sverige har ett mycket bra studiestödssystem, men det behöver ständigt utvecklas. Förändringar föreslås som uppmuntrar till studier utomlands och göra det rättvist för studenter som vårdar sjukt barn.
Läs mer: Proposition 2009/10:141; Rättvist och effektivt förändringar i studiestödssystemet till riksdagen.
www.regeringen.se/sb/d/12473/a/141770

Positiv särbehandling vid antagning till högskolan föreslås bli avskaffat

Regeringen avser att avskaffa möjligheten att med stöd i högskoleförordningen ta hänsyn till kön vid antagning till högskolan.
Det är viktigt att öka jämställdheten på högskolan, både på grundutbildningen och högre upp i strukturen, men att tro att man löser de problemen genom att, som idag, sortera bort studiemotiverade unga kvinnor vid antagningen är naivt, säger högskole- och forskningsminister Tobias Krantz.
Läs mer: www.regeringen.se/sb/d/12473/a/141904

Universitet och högskolor får ökad självständighet

Regeringen föreslår i en proposition att universitet och högskolor ska få ökad självständighet. Större handlingsutrymme behövs bland annat för att kunna vara framgångsrik när utbildningssektorn blir allt mer internationaliserad. I en sådan verklighet måste man kunna agera snabbt.
Propositionen föreslår minskad statlig styrning inom fyra centrala områden.
- Universitet och högskolor ska få besluta om hur man vill utforma sin organisation, med undantag för styrelse och rektor.
- Dagens detaljreglering av läraranställningarna ska minska. Endast anställningarna professor och lektor ska regleras i högskolelagen.
- Detaljregleringen av utbildningen ska minska. Bestämmelser kring examen och frågor som rör studenternas rättssäkerhet samt kvalitet i utbildningen ska fortsatt regleras. Bestämmelser om studieplaner, disputation och betygsnämnder reduceras.
- Universitet och högskolor bör ges utökad ekonomisk rörelsefrihet.
Läs mer: Proposition 2009/10:149 En akademi i tiden ökad frihet för universitet och högskolor
http://regeringen.se/sb/d/12473/a/142398