Nytt ekspertutvalg skal se på markedet for etter- og videreutdanning

Regjeringen satte i mars 2018 ned et ekspertutvalg for etter- og videreutdanning (EVU) som skal gi viktig kunnskapsgrunnlag for et kompetanseløft. Utvalget skal undersøke hvilke udekkede behov som finnes for etter- og videreutdanning i dag og i hvilken grad utdanningssystemet er i stand til å møte arbeidslivets behov for fleksible kompetansetilbud. Resultatene vil inngå i regjeringens arbeid med reformen Lære hele livet.

 
EVU-utvalgets sekretariat er plassert hos Kompetanse Norge, direktoratet for kompetansepolitikk EVU-utvalgets sekretariat er plassert hos Kompetanse Norge, direktoratet for kompetansepolitikk

Utvalget skal også undersøke om rammebetingelsene for investering i ny kompetanse er tilstrekkelig gode for bedriftene, og om den enkelte har gode nok muligheter til å omskolere seg. Utvalget skal levere sin rapport innen 1. juni 2019.

Utvalget er bredt sammensatt av 14 eksperter fra utdanningsinstitusjoner, nærings- og arbeidsliv og forskere. Seniorforsker Simen Markussen fra Frischsenteret leder utvalget. Kompetanse Norge er sekretariat.

Følg med på utvalgets nettside.