Nytt vägledningscenter startar i Jyväskylä

 

Specialforskare Raimo Vuorinen, som är en av Finlands främsta specialister på vägledning, deltar i planeringen av centret. Han är också medlem i EU-kommissionens expertgrupp för livslång vägledning. Han berättar att ett av centrets centrala uppgifter är att samla det kunnande som finns inom vägledningen till ett expertnätverk för forskning och utbildning.
– Ett konkret exempel på detta nätverkstänkande är det EU-seminarium kring vägledning som ordnades i Jyväskylä i november under Finlands EU-ordförandeskapsperiod.
Denna vår kommer man också att i samarbete med undervisnings- och arbetsministeriet samt andra högskolor att börja utveckla ett nationellt responssystem inom vägledningen.
– Systemet utvecklas i samarbete med liknande internationella projekt och nätverk, berättar Vuorinen.
Följande konkreta utmaning blir centrets nättjänst, som öppnas ännu i vår. I det första skedet samlar man på ett och samma ställe redan existerande forskning kring hur man ordnar vägledning. Projektet kallas ”European guidance research forum” och är EU- finansierat.

Ministeriesamarbete

I Finland har undervisnings- och arbetsministeriet tillsammans satt igång ett åtgärdsprogram för vuxenutbildning för åren 2007-2013. Genom programmet försöker man skapa flera större projekt som ska motsvara de förslag till utveckling som kommit fram både i nationella och internationella utvärderingar.
– En stor utmaning är bland annat tillgänglighet, vägledning för vuxna i förvärvsarbete och ett effektivare utnyttjande av IKT. Med hjälp av ministeriernas satsning strävar man bland annat efter att förbättra de elektroniska tjänsterna, att utveckla metoder för att erkänna kunskaper och kompetens och att öka kunnandet både vad beträffar utvärdering, forskning och metodutveckling.
Flera projekt för att öka kunskapen kring vägledning har startats inom EU efter undervisningsministrarnas resolution 2004 och även inom lagstiftningen har det skett en del. Vuorinen anser att de nordiska länderna gemensamt kunde t.ex. analysera redan existerande responssystem och granska ändamålsenligheten i förhållande till dagens vidare sätt att tolka vägledning.
– Med hjälp av vägledning ska vi uppnå större konkurrenskraft, motverka marginalisering och öka delaktigheten. Allt detta visar att utvecklingen av vägledningens betydelse hänger intimt ihop med arbetslivets utveckling. Att utveckla vägledningsmetoderna är en viktig del av strävandena att göra arbetslivet mera konkurrenskraftigt och socialt. Vägledningstänkandet hänger också ihop med att man bör basera vuxenutbildningen på efterfrågan och inte på utbud.

Nätbaserad hjälp en utmaning

Inom utbildnings- och arbetskraftssektorerna sker merparten av informationssökningen via internet.
– Problemet är att man här inte i tillräckligt hög grad beaktat vuxnas behov av information, som ofta hänger ihop med kompetens, skolbakgrund och livssituation, säger Vuorinen.
För att hjälpa upp situationen har arbetsministeriet producerat nätverktyg för att stöda vuxnas karriärplanering (se länk nedan) och undervisningsministeriet har en nättjänst som hjälper vuxenstuderande att identifiera och utvärdera sitt kunnande (se länk nedan). Tjänsterna finns enbart på finska.
– Enligt en arbetsgrupp inom utbildnings- och arbetsministeriet behövs riksomfattande nättjänster som tydligt, övergripande och kundorienterat presenterar utbildningsmöjligheter för vuxna i yrkesför ålder.
Diskussionerna under EU-seminariet kring vägledning betonade vikten av att det i medlemsländerna finns både en politisk och social beställning på en utveckling av vägledningen.
– Vägledningen noteras nu för första gången på europeisk nivå så här konkret både i utbildnings- och arbetskraftspolitiska dokument. Vid sidan av en nationell satsning krävs också att medlemsländerna samarbetar och då vore det av stor vikt att livslång vägledning integrerades i strategierna för livslångt lärande. Då är det viktigt att beakta samarbetet mellan det praktiska vägledningsarbetet, forskningen och politiskt beslutsfattande, konstaterar Vuorinen.

Länkar
till EU-konferensen i vägledning (på engelska):
http://ktl.jyu.fi/ktl/guidance2006
http://moniviestin.jyu.fi/sisalto/movie/guidance2006/showProgram
Vuxnas karriärplanering (Arbetsministeriet):
www.mol.fi/aura
Nättjänst för vuxenstuderande (Undervisningsministeriet):
http://verkko-ohjaus.net