Ö-samarbete river murar och bygger broar

 
Möte med ö-nätverket på Åland 2014 Helena Flöjt-Josefsson Möte med ö-nätverket på Åland 2014

För ö-samhällen ställs förutsättningarna för vuxnas lärande och kompetensutveckling inför särskilda utmaningar och möjligheter. Idén om att hitta sätt att stärka öarnas utvecklingsmöjligheter och skapa hållbara utbildningslösningar ledde till att NVL under 2012-2013 initierade ett tvärsektoriellt samarbete mellan Gotland, Åland och Bornholm. Redan nu är det möjligt att se resultat.

De tre regionerna har nu arrangerat varsin konferens. Det första på Bornholm i oktober 2013, det andra på Gotland under våren 2014 och i september arrangerade Åland konferensen ”Öppna landskap- att riva murar”. Politiskt ligger fokus med ö-samarbetet på att orter som möts av liknande utmaningar ska kunna uppnå lokal välfärd genom att se, bevara och utveckla möjligheter för medborgarna kunna försörja sig. 

Övergripande fördelar

På Ålands konferens deltog bland annat projektledare Björn Haslund-Gjerrild från Uddannelse til Alle, Bornholms Regionkommune och kvalitetskoordinator Marica Eliasson från vuxenutbildningen vid Ålands gymnasium. Uddannelse till Alle kom med i ö-samarbetet i samband med konferensen på Gotland, medan Ålands gymnasiums vuxenutbildning varit med från ö-samarbetets start. Båda ser redan nu stora fördelar av ö-samarbetet.

- Som öar har vi definitivt en del gemensamma utmaningar och gemensamma grundläggande aspekter, menar Björn Haslund-Gjerrild. Ofta fokuserar vi på problemet med att vi är omgivna av vatten, men bara ö-samarbete kan hjälpa till att synliggöra de möjligheter som ett ö-samhälle har, till exempel det faktum att det är nära till beslutsfattarna. Att arbeta tillsammans över gränserna och öar, ser jag som en stor fördel, fortsätter han.

Även Marica Eliasson lyfter fram fördelarna med erfarenhetsutbyte just för att öarna har liknande problemställningar och förutsättningar i grunden. Hon lyfter också fram att det underlättar att planera framtida samarbeten mellan öar i samband med konferenser och möten. Några nackdelar ser varken Eliasson eller Haslund-Gjerrild att skulle finnas i nuläget, även om språket ibland kan vara en utmaning.

Ö-samarbetets betydelse för arbetsplatserna

Även på deras arbetsplatser märks betydelsen av ö-samarbetet av redan nu:

-  För Ålands gymnasiums del står ö-samarbetet för utveckling, nya kontakter, ny kunskap och erfarenheter. Ö-samarbetet ger ringar på vattnet och stimulerar till nya saker. För oss finns redan nu konkreta planer på studiebesök och samarbete kring en ny utbildning. Ö-samarbetet inspirerar också till mera samarbeten med andra aktörer, även lokala. Poängterar Eliasson.

Haslund-Gjerrild lyfter fram att ö-samarbetet har gett en inblick i hur utbildningsarbetet ser ut på andra öar. Mycket av inspirationen, idéerna och kontakterna i utbildningssektorn menar han att med fördel skulle kunna implementeras även på Bornholm.

Konferensdeltagare på middagssafari

Under konferensen på Åland fick deltagarna medverka i en så kallad middagssafari. Även om diskussionsämnena är förutbestämde så sker diskussionerna under lite friare former, vilket också kan vara viktigt för nätverksskapandet. Runtom på några åländska restauranger diskuterades gruppvis olika frågeställningar som: Vad kan högskola och gymnasium lära av varandra? Vad kan arbetslivet lära av vuxenutbildningen/skolan? Hur skapar vi ett bra nätverk? Har vi ett undervisningsmaterial, ett lärande och en utbildning som är jämställd? Middagssafari visade sig vara ett uppskattat nätverksskapande inslag i konferensen.

- Det var ett suveränt sätt att dela med sig av erfarenheter och knyta kontakter. Bra att varje del var tidsbestämd och att det fanns givna frågor att samtala kring, berättar Eliasson.

Ett specifikt projekt för en gemensam utveckling

Redan vid första konferensen i Bornholm ställdes frågan om ett nordiskt ö-samarbete skulle kunna stärka öarnas lokala utveckling. Nu, drygt ett år efteråt tyder det på att frågan redan kan besvaras positivt. Flera konferensdeltagare återvänder till sina öar stärkta med nya idéer, samarbetstankar och intryck.

-Från konferensen på Åland har jag tagit med mig att vi lever på tre helt underbara öar som sitter inne på så många möjligheter. Det är viktigt att vi träffas och det är viktigt att vi får arbeta tillsammans på ett specifikt projekt för en gemensam utveckling, sammanfattar Haslund-Gjerrild.