Ola Nordmann foretrekker å lære på jobben

 

Ett av målene for kompetansepolitikken i Norge de siste årene, er å sørge for at flere voksne får mulighet til å tilegne seg grunnleggende ferdigheter. For å oppnå dette har myndighetene gjennomført en rekke reformer for å styrke voksnes rett til utdanning, blant annet ved å lovfeste retten til opplæring på grunnskole- og videregående skoles nivå. Selv om de formelle rettighetene er på plass, viser det seg at mange voksne vegrer seg for å gå i gang med grunnleggende opplæring. Gjennom BKA har virksomheter i Norge fått et insitament til å gjøre noe med dette.
BKA skal støtte offentlige og private virksomheter som ønsker å gjennomføre grunnleggende opplæring i lesing, skriving, regning og/eller data for ansatte eller arbeidssøkere. I følge ALL-undersøkelsen har over 400 000 voksne i Norge så svake leseferdigheter, eller så dårlig tallforståelse at de har problemer med å møte kravene i et moderne arbeidsliv som preges av stadige endringer. Grunnleggende ferdigheter i lesing, skriving, tallforståelse og digitale ferdigheter er viktig for den enkeltes evne til takle omstilling og tilpasse seg endringer. Ikke minst er disse ferdighetene viktige for å kunne tilegne seg ny kunnskap gjennom hele livet.
Programmet ble opprettet som et tiltak for å styrke voksnes grunnleggende ferdigheter. Ved å gi støtte til opplæring i lesing, skiving, regning og grunnleggende IKT ønsker den norske regjeringen å bidra både til å forebygge utstøting fra arbeidslivet, og til å hjelpe arbeidsledige tilbake til arbeid. Svake leseferdigheter viser seg å være en av de viktigste årsakene til utstøting fra arbeidslivet. Opplæringen skal så langt det lar seg gjøre foregå på arbeidsplassen og være relatert til de arbeidsoppgavene man har i bedriften. Programmets målgruppe er ansatte med lite formell utdanning i bedrifter og offentlige virksomheter.

Tildeling

Det er Vox, nasjonalt senter for læring i arbeidslivet, som gjennomfører ordningen. I 2006 fikk 64 bedrifter tilsammen 14 millioner kroner fordelt på 64 bedrifter. I 2007 fikk 70 virksomheter tildelinger på til sammen 20 millioner kroner. I disse to årene BKA har eksistert, har hele 375 bedrifter søkt om samlet støtte til over 160 millioner kroner. Mange har altså ikke fått støtte. En del av disse har likevel gjennomført sine opplæringsprogram. Dette viser at det er stor interesse og behov for å drive basisopplæring i arbeidslivet.
Av de som har fått støtte er de fleste bransjer representert og virksomhetene er godt spredt rundt om i landet. Støttebeløpene varierer fra kr 15 000 til kr 900 000, og søkerne er alt fra enkeltmannsforetak til større bransjenettverk med flere hundre kursdeltakere. Hovedtyngden av virksomhetene som har fått støtte skal i gang med opplæring i lesing og skriving med IKT som verktøy og støtte. Opplæringen skal så langt det lar seg gjøre skje på arbeidsplassen og være relatert til arbeidsoppgavene. Dette er også i tråd med målgruppens ønsker.
Arbeidsledige er også en viktig målgruppe for programmet, og det er foreløpig satt i gang prøveprosjekt i to fylker. Det er derfor et uttalt mål for BKA at man skal bidra til å forebygge utstøting fra arbeidslivet, og til å hjelpe arbeidsledige tilbake til arbeidslivet.

Mo Industritransport

En av bedriftene som har fått støtte og gjennomført opplæring er Mo Industritransport. De har 130 ansatte som betjener fire produksjonsbedrifter med lagerhåndtering og transport av jern- og stålprodukter i Mo i Rana, nord i Norge. De ga sine ansatte muligheten til lese- og skrivetrening i forkant av fagbrev i materialadministrasjon. Alle 49 kursdeltagere fikk tilbud om å delta på et oppstartskurs i lese- og skrivetrening. Hele 80 prosent sa ja og de gjennomførte en lesetest som de fikk individuell tilbakemelding på. Med seg på laget hadde de blant annet Linjegods, som selv har erfaring med et lignende opplegg for lese- og skrivetrening for sine ansatte.
– Kurset gir et offentlig godkjent papir, og slikt tar man med seg når man ikke har noe annet, forteller Miriam Anbakk og Bjørn Kildal. Begge arbeider som sjåfører og er glade for at de sa ja til å delta. De er ikke det minste redd for å sette seg på skolebenken igjen. Bjørn Kildal sier at det å ufarliggjøre lese- og skrivevansker og møte alle ansatte med åpenhet gjorde, at terskelen for å bli med på kurset var liten.
Kunnskapsdepartementet har engasjert et frittstående konsulentselskap; ECON, for å følgeevaluere hele BKA-programmet. I en foreløpig rapport fra august i år gir de det rådet at man fremover må i større grad klargjøre hva slags type opplæring BKA støtter, samt følge med på om dataopplæring kan være en god måte å fremme opplæring i lesing/skriving/regning.

Kilde : www.vox.no