Om veiledning i Norge

Karriereveiledning og rådgiving tilbys i grunnopplæringen og ved de fleste universiteter og høyskoler.

 

Kort beskrivelse av veiledningssystemet i Norge

Karriereveiledning og rådgiving tilbys i grunnopplæringen og ved de fleste universiteter og høyskoler. Innen arbeids- og velferdssektoren tilbys det også veiledning knyttet til avklaring og kvalifisering. I tillegg er det i flere fylker opprettet karrieresentre som tilbyr ulike veiledningstjenester til befolkningen. 

Grunnlagsdokumenter

Det finns ingen egen lov som regulerer veiledningstilbudet i Norge. Men tilbud om veiledning er på forskjellig vis hjemlet i lov innen utdannings- og arbeids- og velferdssektoren.

Opplæringslova

Kommunene og fylkeskommunene har ansvaret for veiledning omkring voksnes rett til og muligheter for grunnopplæring. Voksne med rett til opplæring har rett til rådgivning «for å kartleggja kva tilbod den vaksne har behov for». Det innebærer at veiledningen den voksne deltakeren får, dreier seg om forhold knyttet til selve opplæringen, som avklaring av realkompetanse og fagvalg. Veiledningen peker dermed ikke ut over selve opplæringen.

Universitets- og høyskoleloven

Universitets- og høyskoleloven regulerer Universitets- og høyskolesektoren. Kunnskapsdepartementet forvalter loven. Det enkelte studiested er autonomt innenfor lovens rammer når det gjelder studietilbud, veileding, opptak med mer. De fleste universiteter og høyskoler tilbyr utdanningssøkere og egne studenter studie- og karriereveiledning.

Voksenopplæringsloven

De overordnede målene i loven er å gjøre det mulig for mennesker å påvirke egen livssituasjon, og å bidra til motivasjon og tilgang til kunnskap og kompetanse for alle og slik møte behov i et samfunn og arbeidsliv i stadig endring.

Arbeidsmarkedsloven

Arbeidsmarkedsloven blir forvaltet av Arbeidsdepartementet via Arbeids- og velferdsdirektoratet. Arbeidsmarkedsloven gir arbeids- og velferdstjenesten (Nav) ansvar for generell veiledning av sine brukere, dette innebærer også karriereveiledning ved behov. Med utgangspunkt i arbeidsmarkedsloven kan Nav gi veiledning til sine brukere med sikte på arbeid og aktivitet.

Kvalifisering av veiledere

Det har i de senere årene blitt opprettet flere fagspesifikke utdanningstilbud for karriereveiledere/rådgivere i Norge. Disse utdanningene er til dels ulike i innhold, oppbygning og profil. De tilbys, med noen unntak, som videreutdanninger og er typisk 10, 30 eller 60 studiepoengsmoduler. Noen skoler tilbyr dette som del av sitt faste studieprogram, mens andre opprettes på oppdrag. Det finnes foreløping ikke noe spesialisert bachelor- eller masterprogram innen karriereveiledning i Norge.

Aktiviteter, nettverk og prosjekter

Det er nylig opprettet en ”Nasjonal enhet for karriereveiledning” som skal jobbe med nasjonal koordinering og fagutvikling på karriereveiledningsfeltet. Enheten er plassert i Vox – Nasjonalt fagorgan for kompetansepolitikk. Les mer her: www.vox.no/no/Livslang-laring/Karriereveiledning/
Norge er representert i ELGPN (European Lifelong Guidance Policy Network) og deltar i alle de fire arbeidsgruppene i nettverket. ELGPN har skrevet en rapport om sitt arbeid 2009-2010, en kortversjon av denne er oversatt til norsk.
Les mer om ELGPN og finn lenke til rapporten her: HTML

Foto: Johannes Jansson /norden.org
Foto: Johannes Jansson /norden.org