On The Go (svenska)

 

M-learning på gång i Norden!

Så kan man kanske sammanfatta den brett upplagda konferensen ON THE GO mobil teknologi til læringsbrug som arrangerades av FLUID (Föreningen för fleksibel uddannelse i Danmark) tillsammans med NVL och eVidencenter. Det gav en högintressant expose av utvecklingen och de många projekt som tydligt visar att m-learning erbjuder en chans för elever och kursdeltagare dvs konsumenterna att bli producenter. Konferensen höll högt tempo och nästan alla presentationer illustrerades av engagerande YouTube-klipp och liknande inslag, som gjorde att auditoriet hölls aktivt hela tiden.

Konferensen ägde rum i Köpenhamn den 28-29 maj 2009 och bestod av två delar. Första dagen ägnades åt föreläsningar och presentationer. Under den andra dagens studiebesök hos företag och myndigheter fick deltagarna möjlighet att själva se och höra olika aktörer berätta om sin verksamhet.
Det blev uppenbart för alla att m-learning erbjuder stora utvecklingsmöjligheter. Det gäller för alla delar av utbildningsväsendet och att vuxna kursdeltagare kan vinna mycket på detta, förutsatt att de leds in i en kreativ användning av intresserade lärare och uppmuntrande institutioner. 
Att döma av konferensen tycks Danmark inta en ledande roll i Norden på m-learing området. Nyfikenhet kring mobila applikationer i utbildningen, bred mobilanvändning bland befolkningen, myndigheter som varit initiativrika och projektpengar till förfogande tycks vara drivande faktorer. 

Mångfald och kreativitet

Lisa Gjeddes inledande överblick gav en bra grund att stå på. I sin presentation definierade hon begreppet m-learning och en rad andra förknippade specialuttryck. Hon gav också en bild av var utvecklingen på området befinner sig idag. Sedan presenterades det samnordiska projektet ”m-learning environments”, där man på lågstadieskolor i gjort en jämförelse mellan tre olika typer av mobila lärplattformar. En av många slutsatser därifrån var att skärmar med touch-funktion var att föredra. Typiska m-learningapplikationer som lärspel, korta quizzer, enklare ljud- och bildproduktion kommenterades också.
Mer av Lisas presentation kan du lära om här.  
Utifrån att man sett mobilt lärande som en ”agent of change” har danska IT- och telestyrelsen givit stöd tre olika intressanta projekt som presenterades vid konferensen och där rapporterna finns att ta del av på styrelsens hemsida. (länk) Först av dessa projekt presenterade Jörgen Asmussen hur han givit sina lärarstuderande vid VIA UC i Århus i uppdrag att använda sig av podcast-liknande filmer för presentationer av sina återredovisningar av en praktikperiod. En sammanfattning av det projektet och dess resultat kan du läsa här.
Med många talande exempel från bl a Second life och Facebook berättade Lis Faurholt från UC Syd om den utmaning det innebär för lärosätena när digitala immigranter (50-talister) undervisar digitala infödingar (80-talister).  Mer av Lis presentation kan du lära om här
Det tredje projektet handlade om hur man med mobiltelefoner kan motivera och lyckas med livsstilsförändringar bland unga människor. Det handlar både om att få unga människor att bli medvetna om sin kost och mängden föda, samt om behovet av regelbunden fysisk aktivitet. Att det är framgångsrikt visade Jakob Teilmann från företaget Mobile Fitness. Presentationen kan läsas här.
I en snabb och välillustrerad genomgång av aktuella trender inom mobilmarknaden gav Johan Winbladh från Danmarks Radio bred bild av utvecklingen. En hans många slutsatser är att det just nu är de sociala nätverken som driver utvecklingen. Mer om de övriga nio aktuella trenderna kan du läsa här.

Internationell utblick

En mycket bra genomgång av användningen av m-learning internationellt presenterades av NKIs Aleksander Dye och Truls Fagerberg. Här kunde konstateras att Storbritannien är vida överlägset alla andra länder i bruket av mobila applikationer. De har tydliga strategier som gett resultat i implementation på många nivåer. Som en allmän slutsats över hela fenomenet m-learning har NKI konstaterat att det ger tillbaks den flexibilitet till distansutbildningen som den i någon mån förlorade när webbaserat lärande bara kunde nås via PC. Med dagens mobila enheter kan man studera när man själv är mobil, t ex på resor.  Mer om NKIs presentation finner du här.
En illustration till Storbritanniens ledande ställning gav Goeff Stead från företaget TRIBAL i Cambridge. I en rad exempel på kurser och andra elevstödjande aktiviteter i m-learningformat visade han på sitt företags många och varierade innovativa lösningar. Framför allt gällde det moduler och handledningsstöd till deltagargrupper med svag tidigare utbildningsbakgrund. Mer om detta kan du läsa här. (länk)
Att det handlar om att utmana fantasin hade även dagens sista medverkande tagit fasta på. Styrkan i fantasin och kreativiteten bland användare av m-applikationer visade Kettil B Magnússon från telecomföretaget Skipti från Island. Nu handlar det också att se om skolan är redo för att anta den utmaningen. Mer från Kettils presentation kan du läsa här.

Läs mer!

Det är lätt att ta del av dokumentationen från konferensen. Alla presentationerna finns återgivna i längre sammandrag här på NVLs hemsida. Där finns även länkar som föredragshållarna hänvisat till. Många är på engelska eller tvåspråkiga. Följ bara länkarna under respektive avsnitt ovan.
Samtliga presentationer finns tillgängliga för nedladdning på FLUIDs hemsida www.fluid.dk i pdf-format. Eventuellt kan man behöva registrera sig för att hämta dem så småningom.

Texter och fotos: Erica Sahlin