On the Go - mobilt lärande i Norden och IKT-bruk i Sverige

 

Hela Norden är engagerat i den snabba utvecklingen. Några länder mer och några lite mindre. Men bredden är stor, liksom engagemanget. Det blev uppenbart i samband med den stora konferensen som NVL:s distansnätverk anordnade i Köpenhamn On the Go - Mobil teknologi till laeringsbruk den 28-29 maj. Fokus var, som namnet anger, lagt på mobilt lärande. Konferensen manifesterade innovativ mångfald och att tydliga politiska initiativ på området burit frukt. Det gäller inte minst läget i Danmark. Från Norge rapporterade Alexander Dye och Truls Fagerberg översiktligt om flera jämförande europeiska studier om bruket av mobila medier. En av slutsatserna de antydde var att m-learning ger tillbaka flexibiliteten som tappades då distansutbildningen gick över från brevskola till att erbjuda kurser som förutsatte att deltagaren studerade med hjälp av dator – och ständigt uppkopplad.

Norden On the Go

Konferensen omfattade två dagar, med ett mycket kvalificerat innehåll. Den första ägnades åt presentationer, trendspaningar och översikter av situationen i de olika länderna. Här passerade en rad mycket intressanta initiativ i snabbt tempo. Presentationerna höll hög klass och väckte tankar och diskussioner som präglade hela konferensen. Forskning och praktik blandades på ett mycket pragmatiskt sätt och nyfikenheten väcktes av goda presentationer och talare från hela Norden. En särskilt inbjuden gäst från Storbritannien gav goda exempel på material för kortare mobilanpassade filmer och jobbinstruktioner för studenter och praktikanter med kort tidigare skolbakgrund.
Från Danmarks Radio DR bidrog Johan Winbladh med tio trendspaningar. De var aktuella och högintressanta. De handlade mycket om att publiken blir producenter – dvs. att konsumenterna av den här typen av produktioner också är de som bidrar med materialet och drar intresset till – genom att använda sig av redskap som t.ex. YouTube och sprida dem i sociala nätverk.
Samtliga presentationer från konferensen är refererade och dokumentationsmaterialet nåbart genom denna länk.

Studiebesök

Den andra konferensdagen ägnades åt studiebesök bland olika aktörer i Köpenhamn som t.ex. Gyldendahl förlag, där flera digitala läromedelsprojekt presenterades, liksom övervägandena bakom produktionen av den digitala nationalencyklopedin Den store Danske. Sedan besöktes konsultföretaget Key2Know, som gjort många intressanta online-produktioner för yrkeslärande och Personalestyrelsen, vars projekt för upphandling digitalt lärande bland statligt anställda väckte många tankar. Slutligen besöktes Örestads gymnasium, som är vida omtalat för sin symbios mellan arkitektur och pedagogik.

Mobile Life i Kista

Svenska initiativ lyste kanske lite med sin frånvaro vid On the Go-konferensen. Men hade konferensen gått av stapeln i Stockholm hade studiebesökslistan alldeles säkert omfattat ett besök på Mobile Life i Kista. Vid detta center arbetar ett 20-tal forskare från universitetsvärlden och partner som Microsoft Research Ltd, Ericsson AB, Sony Ericsson, TeliaSonera och olika offentliga organ. Centret har ett användarcentrerat perspektiv på tjänster för det framtida mobila livet. T.ex. vill man studera framtida mobilt liv genom sociologiska studier. Man säger sig vilja belysa ett framtida, potentiellt eco-system där ny infrastruktur, nyskapande affärsmodeller ger nya roller för de olika aktörerna. Här kommer video, där användare spontant, här och nu, delar och skapar olika videoproduktioner.

IT i den svenska skolan behöver utvecklas

Lite grann i kontrast till dessa samtidsfuturistiska utflykter finns på svenska Skolverkets hemsida sedan en tid tillbaks en rapport om ett regeringsuppdrag verket fått. Uppdraget gällde hela skolväsendet inklusive vuxenutbildningen. Rapporten är högintressant läsning.
Kort sammanfattat konstaterar Skolverket att den svenska skolan och vuxenutbildningen på många områden inte svarat upp mot de ambitiösa målsättningar kring IKT-stött lärande, som gäller inom den Europeiska unionen. På många håll är utrustningen för dålig och lärarna för dåligt förtrogna med den tekniska utvecklingen för att kunna driva en avancerad tillämpning framåt i vardagssituationerna.
Det är uppenbart att Skolverket i sin bedömning av situationen inspirerats av satsningarna på IT i skolan i bl.a. Norge och Storbritannien. Den andra slutsatsen man kan dra är att det finns många förbättringsområden vad gäller IKT-användningen i Sverige. Samtidigt är vi i framkanten vad gäller andra tillämpningar.
Rapporten är värd att läsa eftersom den har samlat de flesta centrala dokument på området och ger referenser till viktiga utvärderingar som t.ex. eLearning Nordic från 2006 och OECD-rapporten från i år benämnd New millenium learners - båda stora utvärderingar som ofta hänvisas till i olika sammanhang.

Länkar:
Rapporten om IT i skolan:
www.skolverket.se/sb/d/2573/a/16904
Referatet av Konferensen On the Go:
www.nordvux.net/page/843/onthegosvenska.htm