Onko työssä saatu oppi aidompaa kuin koulun opettama?

 

Koulutuspoliittisessa keskustelussa korostetaan koulutuksen ja työelämän kumppanuutta. Pedagoginen ymmärrys voi näin valua oppilaitoksilta työpaikoille ja ajantasainen työelämätieto työpaikoilta oppilaitoksiin. Toisaalta oppilaitosmuotoinen opetus saatetaan nähdä epäaitona oppimisena verrattuna työelämässä tapahtuvaan oppimiseen. 

Tämä havainto nousee esille Opetushallituksen tuoreessa tilannekatsauksessa, jossa tarkastellaan työelämävastaavuutta sekä käsitteellisellä tasolla että koulutuspoliittisen keskustelun osana. 

Käsitteellisesti työelämätarve voidaan jäsentää paikka-, sisältö- ja muotovastaavuuteen. Paikkavastaavuus viittaa määrälliseen koulutustarpeeseen (mihin koulutetaan), sisältövastaavuus osaamistarpeisiin (mitä koulutetaan) ja muotovastaavuus pedagogiikkaan (miten koulutetaan).

Tarkasteltujen ohjausasiakirjojen ja dokumenttien sisällöstä suurin osa keskittyy nimenomaan koulutuksen muotovastaavuuteen. Esille nousevat tietyt työelämävastaavuutta edistävät käytännöt, kuten työssä oppiminen ja ammattiosaamisen näytöt. 

Työelämävastaavuutta on tarkasteltu myös suhteessa muihin ammatillisen koulutuksen päätehtäviin,  joiksi määritellään  tasa-arvon edistäminen sekä elinikäinen oppiminen ja jatkokoulutusmahdollisuudet. 

Elinikäisen oppimisen osalta nousi esille havainto siitä, että koulutuspoliittisessa keskustelussa elinikäisen oppimisen taidot ovat ennen kaikkea valmiuksia oppia työpaikalla ja mahdollisesti täydennys- tai erikoisammattikouluttautua ammatillisessa aikuiskoulutuksessa. Toisaalta tutkimusaineistossa on vähän mainintoja ammatillisen koulutuksen käyneiden korkeakoulutusmahdollisuuksien edistämisestä, jota kuitenkin voidaan pitää yhtenä oleellisena koulutuksen tasa-arvon indikaattorina.

Lopputulemana piirtyy kaksi laveaa näkökulmaa työelämävastaavuuteen, koulutuksellinen ja kasvatuksellinen. Koulutuksellisessa näkökulmassa korostuu työelämävastaavuus, pätevöittämistehtävä ja talouden tarpeet. Kasvatuksellisessa näkökulmassa korostuu elinikäinen oppiminen ja jatkokoulutusmahdollisuudet.

Julkaisu:
Mitä tarkoittaa ”ammatillisen koulutuksen työelämävastaavuus”? Lea Aarnio & Suvi Pulkkinen. Tilannekatsaus, marraskuu 2015. Raportit ja selvitykset 2015:7. Opetushallitus

Lisätietoja:
Tutkija Lea Aarnio, Opiskelun ja koulutuksen tutkimussäätiö OTUS, leo@otus.fi
Opetusneuvos Kari Nyyssölä, Opetushallitus, kari.nyyssola@oph.fi

Lähde: Opetushallitus