Opettajankoulutus uudistuu

 
Selvityksessä käsitellään muun muassa seuraavia asioita:
• Useita erilaisia tutkintonimikkeitä sisältävän järjestelmän mahdollisuus
• Lastentarhanopettajien erillisen ammatti-identiteetin tarve, joka puoltaa erityisen lastentarhanopettajatutkinnon perustamista
• Luku- ja kirjoitustaito-opetukseen erikoistuvan luokanopettajatutkinnon muuttaminen jälleen selkeästi erilliseksi opintosuuntaukseksi
• Erikoistumismahdollisuuksien lisääminen opinnoissa
• Mitkä aihealueet tulee sisällyttää kaikille opettajaksi opiskeleville yhteisiin opintoihin
• Miten opettajankoulutuksen yhteyksiä tutkimukseen – niin kasvatustieteen, opetettavien aineiden teorian kuin ainedidaktiikan osalta – voidaan parantaa
http://utbildning.regeringen.se/sb/d/8936/a/85033