Oppsummering - avslutning: - Antra Carlsen

 

huvudkoordinator för Nordiskt Nätverk för Vuxnas Lärande (NVL) 

Antra Carlsen är huvudkoordinator för Nordiskt Nätverk för Vuxnas Lärande (NVL) sedan 2005. Nätverket etablerades av Nordiska ministerrådet (NMR) och förenar nationella koordinatorer från Danmark, Finland, Island, Norge och Sverige samt kontaktpersoner från de autonoma regionerna Grönland, Färöarna och Åland. 

NVL arbetar enligt Nordiska ministerrådets strategiska mål och säkerställer ett utbyte av erfarenheter samt innovativ och god praxis i Norden inom följande prioritetsområden: kvalitets- och kompetensutveckling inom vuxenutbildningen, validering, vuxenvägledning. NVL arbetar tvärsektoriellt inom vuxnas lärande i ett livslångt lärande perspektiv och bidrar till implementering av strategier för livslångt lärande och kompetensutveckling inom olika områden av vuxnas lärande i de nordiska länderna.

Antra var 1995 - 2005 projektledare för nordisk - baltiska samarbetsprojekt och utvecklingsprojekt inom nordvästra Ryssland inom NCM. Till hennes ansvarsområden hörde utbildning för vuxenutbildningsanordnare, utvecklingen av det civila samhället och partnerskap mellan icke-statliga organisationer och lokala och nationella myndigheter.

Antra är chefredaktör för en regional vuxenutbildnings nätpublikation DialogWeb.